Проучване върху състоянието на 102 пациенти с COVID-19 показва, че критично болните, приети в отделението по интензивни грижи, са с повече придружаващи заболявания, развиват повече усложнения, свързани с хоспитализацията и въпреки, че получават по-агресивно лечение, смъртността при тях не се различава много от тази при лекуваните извън звената по интензивно лечение.


Проучването е проведено в Zhongnan Hospital, Wuhan University, Wuhan и представлява ретроспективно разглеждане на серия от случаи (102) на диагностицирани със SARS-Cov-2 инфекция пациенти.


17 от пациентите са починали (16,7%), а 18 са били приети в отделение по интензивно лечение (17,6%).Причините за тяхното приемане в реанимация са били: нужда от механична вентилация (при 6 от пациентите), тахипнея, сатурация под 90%, която не се е повлияла от неинвазивна вентилация и приложение на кислород (при 7 на брой); шок и/или органна недостатъчност (при 5).


Сравнени с пациентите, които не са били приети в реанимация, критично болните в интензивното са били по-възрастни (54-76 годишни).

 

Пациентите, лекувани извън реанимация, са на възраст между 35 и 62 години. При групата, лекувана в реанимация, пациентите имат повече придружаващи заболявания (100% срещу 28,2%), хипертония (при 55,5%) и хронични чернодробни заболявания ( при 11,1%). при тях е било нужно повече време за лабораторно потвърждение на диагнозата, престоят им в болницата е бил по-дълъг, разходите за лечение са били по-големи. При тази група пациенти са били прилагани антивирусни медикаменти (при 100%), антибиотична терапия ( при 100%), кортикостероидна терапия (при 61,1%), неинвазивна вентилация ( при 11,1%), механична вентилация ( при 38,9%), екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO - 16.7%) и продължителна бъбречно-заместителна терапия (CCRT -  при 22,2%). Лечението при другата група пациенти, които не са били приети в реанимация, не се е различавало съществено по отношение на медикаментите.


Групата, лекувани в реанимация са имали повече вътреболнични усложнения, като: остър респираторен дистрес синдром (ARDS - 44,4% срещу 14,3%), остра инфекция (38,9% срещу 11,9%), както и по-често развитие на сърдечна недостатъчност, остра увреда на бъбреците и черния дроб в сравнение с пациентите, които не са постъпили в интензивното.


Въпреки всичко това, разликата в смъртността между двете групи не е толкова значителна (33% срещу 13.1%), макар да е за сметка на критично болните, приети в звеното по интензивни грижи.


Предходно проучване при 138 пациенти показва, че 26% са имали нужда от интензивно лечение и 4,3% са починали. При друго проучване, резултатите са 23% с нужда от прием в реанимация и 11% починали. Едно скорошно и по-обширно проучване показва, че около 5% от болните с COVID-19 са били приети в реанимация, а 1,36% са починали.


Тъй като това проучване (върху 102 пациенти) е проведено в една от големите университетски болници в Ухан, в която са се лекували предимно тежко болните пациенти, е възможно резултатите да са такива заради придружаващи заболявания и по-тежко протичане при голяма част от приетите в лечебното заведение хора.

 

Източници:
1.Cao, J., Hu, X., Cheng, W., Yu, L., Tu, W.-J., & Liu, Q. (2020). Clinical features and short-term outcomes of 18 patients with corona virus disease 2019 in intensive care unit. Intensive Care Medicine, 1–3. https://doi.org/10.1007/s00134-020-05987-7
2. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 395:497–506 
3. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R, Niu P (2020) A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. https ://doi.org/10.1056/NEJMo a2001 017 
4. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y (2020) Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus‑infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. https ://doi.org/10.1001/jama.2020.1585 
5. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, Qiu Y, Wang J, Liu Y, Wei Y, Yu T (2020) Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 395:507–513
 6. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DS, Du B (2020) Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infec‑tion in China. medRxiv. https ://doi.org/10.1101/2020.02.06.20020 974