С увеличаване на възрастта някои от заболяванията, които в миналото не са представлявали широко разпространен проблем, към днешна дата се превръщат в особено актуални и със социално значение състояния.


През последните години се натрупаха данни от изследвания, фокусирани върху дългосрочните ефекти от приложението и съответно безопасността на редица перорални средства при остеоартроза. Консервативната терапия представлява неизменна част от съвременното лечение на остеоартрозата, осигурявайки както облекчаване на симптомите – основно болковия синдром, така и подобряване на ставната функция.


Остеоартрозата е хетерогенно ставно заболяване, характеризиращо се с прогресивна загуба на хрущял, ремоделиране на прилежащите кости и нискостепенно локално възпаление. При нея се ангажират всички компоненти на ставния апарат, като се засягат лица от различни възрасти с вариращи нива на физическа активност. Най-често засегнатата става е колянната.Към днешна дата всеки един детайл от сложните структурни промени при остеоартроза се визуализират с лекота, благодарение на новите образни модалности в лицето на магнитно-резонансната томография и ставната ултрасонография. Разработените през последните години иновативни серумни и уринни биомаркери могат да отразят с голяма точност процесите на тъканно ремоделиране.


Според класическата пирамида на лечение на артрозната болест фармакологичното лечение влиза в съображение едва тогава, когато не са дали успех общите мерки като обучение, загуба на тегло, съобразена със състоянието на пациента и физическата му активност.


По своята структура глюкозамин и хондроитин представляват гликозаминогликани. Те са представители на т.нар. симптоматични бавнодействащи лекарства за остеоартроза с потенциален болест-модифициращ ефект. Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат са безопасни, но резултатите за тяхната ефективност са противоречиви.


В човешки ставен хрущял на артрозно болни глюкозамин не стимулира синтезата на колаген тип II или агрекан, но може да увеличи освобождаването на протеогликани.


Най-голямото за момента рандомизирано проучване, изпитващо ефективността на глюкозамин, не открива сигнификантен ефект при пациенти с гонартроза.


Резултатите от клиничните проучвания, изследващи ефекта на хондроитин сулфат върху болката, са крайно противоречиви.


Редица автори препоръчват предписването на патентованата кристална форма на глюкозамин сулфат. Тази препоръка се базира на проведени три рандомизирани клинични проучвания с патентования кристален глюкозамин сулфат, които показват трайно превъзходство спрямо плацебо по отношение на болка и възвръщане на функционалността на ставата.


Неосапуняемите фракции на авокадо и соя е възможно да притежават хондропротективни, анаболни и антикатаболни свойства, както и противовъзпалителна активност. На клинично ниво те намаляват болката и сковаността, като в същото време подобряват функцията на ставите.


Парацетамолът (ацетаминофен) е най-широко използваният аналгетик в световен мащаб. Въпреки че той се препоръчва от повечето водещи организации като първо средство на първи избор на симптоматичното лечение за болката, в последните години той отстъпва своето място на нестероидните противовъзпалителни средства. Последните имат широко приложение в лечението на болката и възпалението с различен произход, включително и при болни с остеоартроза.


Парацетамолът притежава сравнително ниска ефективност по отношение на повлияване на болката и не е ефективен спрямо сковаността и физическата функция.


Трамадол, от групата на опиоидните аналгетици, намалява болката при пациенти с артроза и подобрява функцията, а неговата ефективност е сходна с тази на диклофенака от групата на нестероидните противовъзпалителни и по-голяма от тази на парацетамола.


Библиография:
1. Bannuru RR, Schmid CH, Kent DM, Vaysbrot EE, Wong JB, McAlindon TE. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Annals of internal medicine. 2015 Jan 6;162(1):46-54;
2. Christiansen BA, Bhatti S, Goudarzi R, Emami S. Management of Osteoarthritis with Avocado/Soybean Unsaponifiables. Cartilage. 2015;6(1):30-44;
3. Clegg D, Reda D, Harris C, et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis N Engl J Med. 2006; 354:795-808.