Ревматоидните фактори – традиционни маркери за ревматоидния полиартрит, не са много строго специфични. За сметка на това, Анти – ССР (антитела срещу цикличен цитрунилиран пептид) са разпознати като способни за специфично и ранно диагностициране за ревматоидния полиартрит и още повече за предсказване на най-агресивните форми на болестта.


Ревматоидният артрит е едно от най-честите автоимунни заболявания и засяга между 0,5 и 1 % от населението. Характеризира се с възпаление на тъканите в ставата и образуване на панус, който е способен впоследствие да разруши хрущяла и подлежащата му кост. Еволюцията на болестта много се различава при различните пациенти, варирайки от умерено силно засягане на малък брой стави до бързо прогресиращо възпаление, причиняващо инвалидизиращи деформации. Поставянето на диагнозата се базира основно на клиничните прояви, както и при другите възпалителни артрити.


Тест, който е бил силно специфичен и имащ потенциал да предрече прогресията на болестта още при появата на първите ѝ белези, би бил много полезен. Множество проучвания са доказали, че ерозиите настъпват обикновено в хода на първите две години на болестта и че една ранна и подходяща медикаментозна интервенция би могла да доведе до по-добър контрол над болестта и намаление в тежестта на ставните засягания. В същото време такива лечения не са оправдани, ако съотношенията риск/полза и цена/ефикасност не са благоприятни. Съответно много важно е при появата на първите симптоми да се разбере дали се касае за ревматоиден артрит, както и да може да се предвиди риска от тежка форма на заболяването.


  • Авто-антитела при пациентите с ревматоиден полиартрит

Серумът на пациентите, засегнати от това заболяване съдържа авто-анти тела, насочени срещу много антигени (собствени структури), но повечето от тях не са специфични само за тази болест. Наличието на ревматоидни фактори (РФ) се състои от наличието на 7 критерия по класификацията на American College of Rheumatology. Макар и да са силно чувствителни, тези фактори не са много специфични и могат да бъдат открити и при други ревматоидни или възпалителни болести, както и при някои инфекции и дори сред част от популацията в добро здраве, особено сред възрастните хора.

  • Анти тела срещу цикличен цитрунилиран пептид: разумна чувствителност и висока специфичност

Изследването се извършва по метода на ELISA. Макар и чувствителността на метода (способността да регистрира наличие на болест) да варира значително при различните проучвания, неговата специфичност (характерна само за ревматоидния артрит) е значително по-висока от тази на ревматоидните фактори.


Клиничните прояви на болестите на съединителната тъкан като синдром на Сьогрен, системен еритематозен лупус, възпалителни миопатии или склеродермия могат да са много близки с тези на ревматоидния артрит с често наличие на полиартрит. Например в случай на първичен Синдром на Сьонгрен честотата на наличие на ревматоидни фактори е подобна както при ревматоидния артрит.


Едно често усложнение на инфекцията с хепатитния вирус С е също така и ставни засягания, като симптомите биха могли много да приличат на тези на ревматоидния артрит. Анти-ССР тук също могат да бъдат полезни.


Любопитно проучване върху 79 пациента е показало, че е възможно да се засекат в техния серум анти-ССР сред 41 % от тях до 14 години преди появата на първите симптоми на артрита, докато IgM ревматоидния фактор може да се засече до 28 % сред тях и то до най-много 10 години преди първата проява на симптоми. И други проучвания са стигнали до подобни изводи.


Библиография:
Vossenaar ER,vanVenrooijWJ. Anti-CCP antibodies, a highly specific marker for (early) rheumatoid arthritis. Clin Apllied Immunol Rev 2004
Nielen MM, van Schaardenburg D, Reesink HW, Specific autoantibodies precede the symptoms of rheumatoid arthritis :A study of serial measurements in blood donors. Arthritis Rheum 2004