Видовете коремните травми са сравнително често срещан проблем. Развиват се след удар в коремната област с тъп или остър предмет. Те са най-честите тласъчни поражения при удар с ръка или друг твърд предмет в коремната област, както и най-честите разкъсно-контузни рани в спомената зона.

Коремните травми са съвкупност от всички механични и анатомични промени, които настъпват в коремната кухина. Развиват се при внезапното и неочаквано въздействие върху областта от така наречените травмени агенти. В този порядък се развива така нареченият травматизъм. Това всъщност е понятие, което включва абсолютно всички увреждания в областта на хора, които са участвали в сходни или еднакви травматични ситуации. Описаните термини са изключително важен обект на хирургичното лечение, тъй като те ангажират по-големия процент от битови травми в спешната медицина. Оттук започва развитието на тяхното лечение и съответно наложената превенция срещу тяхното нанасяне. Този сектор от науката има за основна цел да проучи кои са най-честите причини за този тип увреждания и съответно да доведе до тяхното свеждане до минимум чрез специални обучения, съвети и налагана на съответните рестриктивни мерки за сигурност от страна на силите на реда, имайки предвид, че в България най-честата причина за коремни травми е битовият травматизъм по време на футболни мачове, улични и семейни спречквания.

Като фактор за особено чест травматизъм в областта на коремната стена се отбелязват пътно-транспортните произшествия – ПТП. Дори се смята, че този причинител е в 50% от случаите, потърсили медицинска помощ. Този тип травма е от изключителна важност и ангажира на високо ниво специалистите, защото пораженията често могат да обхванат жизнено важни коремни органи, каквито са например слезката и черният дроб. Също така по-голямата част от контингента пациенти са млади хора, чиято клинична картина обикновено е нетипична и съответно поставянето на точната диагноза се превръща в трудна задача. Освен това коремните травми, особено при ПТП, се характеризират с изключително висока смъртност, което налага бърза диагностика и лечение, както и качествена превенция или наблюдение на пострадалите в постстресовия период.  

Класификацията на заболяванията е значително широка. Тя обхваща всичките закрити и открити травми и съответно ги разделя на изолирани или съчетани. Първият тип травми – закрити коремни поражения, се характеризират с директна травма върху коремната стена, която ангажира само повърхностния мускулен слой и травми, които може да предизвикват тласъчен удар в корема и да засегнат паренхимните органи, каквито са бъбреци, черен дроб и другите кухи коремни органи.

От своя страна пък откритите рани се делят на проникващи и непроникващи, взависимост от това на каква дълбочина е проникнал травменият агент. Другата важна характеристика на травмите е те да бъдат изолирани или комбинирани. Изолираните обхващат единствено и само областта на корема, докато съчетаните може да са свързани с поражения на други органи, най-често в малкия таз и гръдния кош.

NEWS_MORE_BOX

 


Съвременното хирургично дружество в световен мащаб добавя още една много важна разделна точка на коремните травми. Тя обхваща основно усложненията, които най-често са летални или водят до тежки увреждания върху организма на пострадалия. В този порядък се отбелязват спонтанните разкъсвания на кухи коремни или паренхимни органи. Пример за такова усложнение може да е разкъсване на стомаха, червата или слезката след изолирана травма от непроникващ характер в областта на корема.

Друг тип усложнения са по време на диагностично уточняване на уврежданията от травматичен агент с помощта на фиброгастроскопия или фиброколоноскопия, при която може да се образуват така наречените ятрогенни увреждания. Касае за такъв тип усложнения, които са се развили по време на медицински процедури върху вътрешните органи. Те могат да се развият след операция или пък при разкъсване на кух коремен орган при инструментално изследване. Също така специфичен тип на увреждането може да бъде усложнение описано като корозивно засягане на органите. Този тип травматизъм обикновено се развива след поглъщането на контрастни материи, които целят по-добра и ясна визуализация на коремните органи по време на рутинни рентгенографски и скенеристки изследвания. Ако е налице каквото и да било съмнение относно остро настъпила коремна травма, но без никакви данни за увреждания при първичния преглед на фона на едно значително влошаване в общата симптоматика на пациента, съвременните журнали гласят единодушно, че трябва да бъде извършена диагностична лапаротомия, с която да се оценят евентуалните увреждания, които са останали скрити за зоркия поглед на съвременните образни диагностични медицински способи.

Очаквайте продължението скоро