Какво представлява средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)?

Средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) представлява лабораторна стойност при пълната кръвна картина (ПКК), описваща средната концентрация на хемоглобина (белтъкът, чрез който еритроцитите пренасят кислород в тялото) в даден обем червени кръвни клетки.

 


Нормалната стойност на MCHC обикновено е между 32 до 36 грама на децилитър (g/dL) или 320 до 360 грама на литър (g/L). По-висока или по-ниска от нормалната стойност на MCHC може да показва, че пациентът страда от даден вид анемия, но специалистът може да назначи повече диагностични тестове, за да е сигурен за точната причина за резултатите.

 

Каква е целта на изследването на средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)?

Средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) е медицински показател за установяване на концентрацията на хемоглобин в червените кръвни клетки. Тъй като хемоглобинът е молекулата, към която се свързва кислородът, MCHC е мярка за средният капацитет за пренасяне на кислород на червените кръвни клетки, циркулиращи в тялото.

 

Стойността на MCHC е от полза при диагностицирането на анемия, но се използва заедно с броя на червените кръвни клетки и други стойности в пълната кръвна картина (ПКК), свързани с червените кръвни клетки (еритроцити), като средния обем на еритроцитите (MCV) и ширината на разпределение на червените кръвни клетки (RDW), за да помогне при диагностицирането на различни здравословни проблеми.

 

Ниски стойности на MCHC (хипохромия) може да означават, че има по-ниска концентрация на хемоглобин в рамките на даден обем червени кръвни клетки и, следователно, намален капацитет за пренасяне на кислород до тъканите на тялото. Високите стойности на MCHC (хиперхромия) може да означават, че има по-висока концентрация на хемоглобин в червените кръвни клетки от обикновено.

 

Хемоглобинът придава цвета на червените кръвни клетки. Следователно по-високите нива на MCHC правят клетките да изглеждат по-тъмни (хиперхромни), докато ниските нива на MCHC ги правят да изглеждат по-светли (хипохромни) под микроскоп.

 

Средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) се изчислява чрез умножаване на нивото на хемоглобина по 10 и след това разделяне на нивото на хематокрит (съотношението между еритроцитна маса и кръвна плазма в единица обем), което представлява обемният процент на червените кръвни клетки в кръвта. Резултатът се записва в грамове на литър. Формулата е MCHC = Hb x 10 / хематокрит g/L.

 

MCHC (концентрацията на хемоглобин в определен обем от еритроцити) може също да бъде изчислена чрез разделяне на MCH (количеството хемоглобин, което се съдържа в един еритроцит) на MCV (средния обем на еритроцитите). Формулата е MCHC = MCH / MCV

 

Тъй като средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) се изследва като част от пълната кръвна картина (ПКК), този показател се анализира, когато се назначава ПКК. Например, това може да включва рутинни изследвания или по време на диагностика, лечение и проследяване на широк спектър от състояния.

 

Причините, поради които специалист може конкретно да разгледа MCHC, включват:

 • Когато са налице симптоми на анемия, като умора, бледа кожа или световъртеж;
 • Когато бъдат търсени причините за анемия (когато броят на червените кръвни клетки и/или нивата на хемоглобина на човек са ниски)

Как се тълкуват резултатите от изследването на средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)?

Референтни стойности на MCHC

 

Референтните стойности за средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) може да варират донякъде в различните лаборатории, но обикновено са между 32 g/dL и 36 g/dL (или между 320 g/L и 360 g/L). Възможно е стойността на MCHC да бъде нормална при много видове анемия (нормохромни или нормоцитни анемии), като:

 • Анемия при загуба на кръв;
 • Анемия поради бъбречно заболяване;
 • Смесени анемии;
 • Недостатъчност на костен мозък;
 • Хемолитични анемии (много видове)

Причини за ниски стойности на MCHC

 

Когато средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) е ниска, това може да означава, че червените кръвни клетки нямат достатъчно хемоглобин. Възможните причини включват:

 • Дефицит на желязо (със или без анемия);
 • Отравяне с олово;
 • Таласемии (бета таласемия, алфа таласемия и таласемия интермедия);
 • Сидеробластна анемия;
 • Анемия при хронично заболяване

Ниските стойности на MCHC без наличие на анемия са свързани с лоши резултати за хората в интензивно лечение. Тези резултати може също да показват и дефицит на желязо, преди да бъде развита анемия.

 

Причини за високи стойности на MCHC

 

Съществуват различни причини за високите стойности на MCHC. Например резултатът може да бъде фалшиво повишен поради студена аглутининова болест (студена аглутининова анемия), рядко автоимунно заболяване, при което имунната система на организма атакува червените кръвни клетки. Потенциалните причини за високи стойности на MCHC, свързани с анемия включват:

 • Автоимунна хемолитична анемия (поради лекарства, автоимунни състояния и други);
 • Наследствена сфероцитоза;
 • Тежки изгаряния;
 • Чернодробно заболяване;
 • Хипертиреоидизъм;
 • Сърповидно-клетъчна анемия;
 • Болест на хемоглобин С

Референции:
1. Labpedia. Anemias types and characteristic finding (classification of anemias)
2. MDApp. Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) calculator
3. Onishi S, Ichiba T, Miyoshi N, Nagata T, Naito H. Unusual underlying disorder for pulmonary embolism: Cold agglutinin disease
4. Medical Laboratory Online. Identifying and managing hemolysis interference with CBC specimens