През повечето време лечението на карцинома на пикочния мехур се базира на клиничния стадий на тумора, когато е поставена диагнозата. Фактори като размера на тумора, степента на разрастване на туморните клетки, както и цялостното състояние на пациента също влияят върху възможностите за лечение.

 

Планът за грижа включва също и лечението на симптомите и страничните ефекти, важна част от грижите за всеки пациент.


 

Първото лечение, което пациент с уротелиален карцином получава, се нарича терапия на първа линия.

 

Адювантната системна терапия е лечение, което се провежда след завършване на радикална операция

 

При карцином на пикочния мехур адювантната терапия обикновено представлява химиотерапия на базата на цисплатин (ако не се прилага преди операцията). Докато неоадювантната терапия се провежда преди оперативното лечение.

 

Първи метод на избор при лечение на нискостепенен неинвазивен рак на пикочния мехур е трансуретралната резекция на тумора.

 

Нискостепенният неинвазивен карцином рядко прераства в агресивно, инвазивно или метастатично заболяване, но пациентите са изложени на този риск през целия си живот.

 

Това изисква дългосрочни прегледи и изследвания с помощта на цистоскопия и лабораторно изследване на урината. За да се намали този риск, при някои пациенти след трансуретралната резекция може да се приложи интравезикална химиотерапия.

 

Най-често при пациентите с високостепенен неинвазивен карцином in situ или немускулно инвазивен карцином, се лекуват с трансуретрална резекция последвана от локално приложение на BCG.

 

Тази комбинация се прилага с цел да намали риска от рецидив или развитието на мускулно-инвазивно заболяване. 

 

Първият курс от лечението с BCG се прилага всяка седмица в продължение на 6 седмици. След края на лечението се извършва цистоскопия, а в някои случаи биопсия, с цел проверка.

 

В случаите, при които изследванията са „чисти”, т.е. не са открити туморни клетки, се прилага поддържаща терапия с BCG. Тя се прилага веднъж на всеки 3 месец през първите 6 месеца и след това веднъж на всеки 6 месеца, в продължение на 1 до 3 години.

 

Пациентите с високостепенен, неинвазивен карцином са изложени на по-висок риск от рецидив на тумора.

 

Тези пациенти са изложени на по-висок риск от поява и на метастази.

 

Поради това в тези случаи се налага приложение на радикална цистектомия.

 

При карцином втори или трети стадий, туморът вече е нараснал в мускулния слой на стената на пикочния мехур. В тези случаи хирургията често е сред първия метод на избор, а стандартното лечение е радикална цистектомия.

 

Обикновено се отстраняват и лимфните възли в близост до пикочния мехур.

 

Прилагането на неоадювантна химиотерапия може да намали размера на тумора, да унищожи микроскопичните ракови клетки, които са се разпръснали извън пикочния мехур, и в крайна сметка да удължи живота на пациента.

 

Клинично проучване показва, че специфичната комбинация от системна химиотерапия, приложена преди цистектомията, помага на хората с мускулно-инвазивен карцином да живеят по-дълго. Този подход вече е стандартно лечение за пациенти, чието общо състояние го позволява.

 

Комбинацията от два химиотерапевтични медикамента, като цисплатин и гемцитабин, също се счита за стандартен метод на избор при мускулно-инвазивно заболяване.

 

При метастатичен карцином, разпространил се в други органи, все още няма приложени методи за трайно излекуване. Целите на лечението са да забави развитието на рака, да забави растежа му, да свие тумора и да удължи живота възможно най-дълго.

 

Палиативните грижи също за важна част от терапията за облекчаване на симптомите на карцинома и страничните ефекти от лечението.

 

Източници:

https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/treatments-stage
https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/bladder-cancer/eupdate-bladder-cancer-treatment-recommendations4