Гломерулонефритите са голяма група заболявания на бъбреците, имащи най-често хронично и сериозно протичане. Те са разнообразни по причина за възникване и характер, а симптомите им зависят от тежестта и вида на гломерулонефрита. Особеното при тях е, че оплакванията варират от съвсем леки, дори липсващи, до остри и дори животозастрашаващи .
 
Независимо за кой от многото видове гломерулонефрит става въпрос – остър или хроничен, първичен или вторичен, или някой от подвидовете хроничен гломерулонефрит (идиопатичен, мебмранозен, IgA, мембранопролиферативен и т.н.), впечатление прави едно нещо. Това е разнообразието от симптоми, които често си противоречат и това спомага за поставянето на диагнозата. Този факт се обяснява с коренно различната патогенеза на гломерулонефритите, въпреки че се поставят в една и съща група болести

 

Основните кличнични симптоми на гломерулонефритите са следните:

 
  • Протеинурия (или загуба на белтък с урината). Нормално с урината се губи максимум 200 мг белтък за денонощие. Всяка стойност над това е болестен симптом. Може да се установи в единична порция урина, но най-сигурно е изследването след 24-часово събиране. Бива лека, умерена и тежка според количеството белтък - съответно под 1 г, между 1 и 3 г или над 3 г. Важно е не само общото количество белтъчна загуба, а и какви точно протеини се губят. Според това дали са нискомолекулни или високомолекулни се прави извод за типа и тежестта на болестта
  • Хематурия (откриване на кръв в урината). Този симптом може да варира от лека степен с микроскопско установяване на повишен брой червени кръвни телца, през умерена, видима с просто око розовееща урина до масивна хематурия с буквално кръвениста урина. Този симптом може да се установи и при много други заболявания, които трябва едно по едно да бъдат изключени, защото някои са особено сериозни. Типично за хематурията при гломерулонефрит е липсата на болка при уриниране, комбинация с протеинурия, откриване на т.нар. еритроцитни цилиндри в урината. При фазово-контрастна микроскопия се откриват т.нар. „дизморфни еритроцити“.
  • Завишени стойности на уреята и кратинина в кръвта (наличие на определена степен на бъбречна недостатъчност). Най-добре степента на увреда се оценява чрез т.нар. кратининов клирънс. Влошената бъбречна функция нерядко се открива случайно при лабораторно изследване. При някои от видовете гломерулонефрит има завишено артериално налягане. Появява се рано или по-късно в хода на болестта, а понякога може да бъде нейна първа промяна. Неслучайно се казва, че при хипертония, особено при млади хора, първо трябва д се изключат бъбреците като причина.
 
NEWS_MORE_BOX
 
  • Отоците при гломерулонефритите се делят на два основни типа, продиктувани от т.нар. нефритен или нефрозен синдром. При нефритния тип отоците най-често настъпват остро, биват леки или умерени, съчетават се със също така лека или умерена загуба на белтък и завишено кръвно налягане. От друга страна нефрозният синдром е доста по-сериозен като диагноза. Предизвиква се от тежка протеинурия (над 3,0 г за денонощие), развива се постепенно и може да доведе до изключително масивни отоци по цялото тяло и изливи в телесните кухини. Придружава се с общ белтъчен недоимък на организма, поради високата загуба, но и с още други особени симптоми. Болните имат завишена склонност към тромбообразуване, дисбаланс в липидите, склонност към тежки инфекци поради имунен дефицит, анемия и други.
 
Докато това бяха симптомите на хроничните гломерулонефрити, то при острите, може да се установят бързо формиране на отоци, кръв в урината и завишено артериално налягане. Тежестта в поясната област, гаденето и температура насочват също в тази посока. Прекараната скоро дихателна инфексия е важен фактор, който спомага за поставянето на диагнозата
 
Всеки може да се разболее от гломерулонефрит. Това е диагноза, нерядко налагаща лечение до живот. Същевременно не са нужни твърде големи тревоги от заболяването, тъй като съвременната медицина сравнително добре познава механизмите на възникване, протичане и лечение на болестта. Информираността на болните, близките им, както и на напълно здравите хора за симптомите на болестта е изключително ценно.