Раменната кост или хумерус е най-дългата кост в областта на горния крайник и най-подвижна от всички дълги кости. Състои се от проксимален край, дистален край и средна част, наречена диафиза.

 

Мускулите около диафизата са разпределени в два мускулни калъфа – преден и заден.Те се инервират от нерви на брахиалния плексус. От особено значение е радиалният нерв, който лежи директно върху задната повърхност на костта и може да бъде увреден при фрактури в тази област.


 

Диафизарните фрактури на раменната кост съставляват около 3% от фрактурите на скелета. Характеризират се с разпределение в две възрастови групи. Едната група включва пациенти около тридесет годишна възраст – предимно мъже, като механизмът на увредата най-често е високоенергийна травма (пътно-транспортно произшествие, падане от високо или с висока скорост). Втората група е с пик около седемдесет годишна възраст, предимно при жени и е свързана с нискоенергийна травма на остеопоротично променена кост (най-често падане от собствен ръст).

 

Механизъм на получаване

 

Механизмите на получаване на фрактурата са главно два - директен (удар,падане) и индиректен (в резултат от торзионни сили). В зависимост от силите на действие и комбинациите от тях, фрактурите могат да бъдат коси, спираловидни, напречни, с отделен фрагмент или раздробени. Фрактурните краища се разместват в различни посоки под действие на мускулите, които се залавят или започват от диафизата, като това разместване е различно, в зависимост от нивото на счупване на костта.

 

Клинична картина и преглед при лекаря

 

Пациентите с фрактури на хумеруса често имат очевидна деформация на крайника. Движенията им причиняват силна болка и затова често държат крайника със здравата ръка към тялото. Отокът, видимата деформация и патологичните крепитации са характерни, както при всяка друга фрактура.

 

При прегледа е важно да се изключат неврологични увреди на брахиалния плексус. Невъзможност на пациента да разпери пръстите на ръката говори за увреда на улнарния нерв, невъзможност за опозиция на плаеца говори за увреда на n.medianus.

 

Най-важна от клинично значение е увредата на радиалния нерв. Невъзможност за „повдигане“ (дорзифлексия) на китката е характерен белег за увреда на нерва. Увредата на радиалния нерв трябва винаги да се подозира при спираловидни фрактури в долната трета на диафизата или при т.нар. Holstein-Lewis фрактура (често се получава при игра на канадска борба). Проверява се пулсът на a.radialis, за да се изключи увреда на мишничната артерия (a.brachialis).

 

Образни изследвания

 

Рентгеновите снимки в предно-задна (фас) и странична (профил) проекция в повечето случаи са напълно достатъчни за доказване на диагнозата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Лечение

 

1. Неоперативно лечение. Благодарение на заобикалящата го мускулатура и дебел периост, хумерусът има изключително добър потенциал за костно срастване. Също така диафизата „търпи“ ъгловии и ротационни деформации и известно скъсяване (до 3 см) без това да оказва особено влияние на функцията. Поради това голяма част от фрактутите на хумеруса се лекуват неоперативно.

 

Гипсова имобилизация с U-шина –представлява гипсова лонгета, която започва от аксилата, спуска се по вътрешната страна на мишицата, заобикаля свития лакът (под 90о или 135о) и продължава по външната страна на мишницата до рамото. Шината позволява движения в рамото, пълни движения в китката и пръстите и в малка степен движения в лакътя.

 

2. Функционално лечение. Функционалното лечение с ортеза или т.нар. брейс е най-често използваният метод. Той позволява през целия период на лечение да се раздвижват рамото и лакътя. Обикновено в острата фаза и в спешното отделение се поставя U-шина, като след преминаване на острите симптоми (5-15 дни) шината се сваля и се поставя пластмасовата ортеза. Лечението с нея продължава до клинични и рентгенологични данни за срастване (нормално 30-40 дни).

 

3. Оперативно лечение. Оперативното лечение включва различни техники на закрито и открито (чрез хирургичен достъп) наместване на фрактурата и фиксиране чрез различни видове остеосинтезни средства - плака, винтове, интрамедуларни пирони.