Остеоартрозата е заболяване, засягащо лица от различни възрастови групи с вариращи нива на физическа активност. Според класическата пирамида на лечение в съображение влиза медикаментозната терапия тогава, когато не са дали успех общите мерки като обучение, загуба на тегло, съобразена със състоянието на пациента и физическата му активност.


Към днешна дата остеоартрозните промени се визуализират с лекота благодарение на новите образни модалности в лицето на магнитно-резонансната томография и ставната ултрасонография.

 


Разработените през последните години иновативни серумни и уринни биомаркери могат да отразят с голяма точност процесите на тъканно ремоделиране. Редица многомерни скали за оценка притежават висока прогностична стойност за хода на заболяването.


Остеоартрозата е хетерогенно ставно заболяване, характеризиращо се с прогресивна загуба на хрущял, ремоделиране на прилежащите кости и нискостепенно локално възпаление. При нея се ангажират всички компоненти на ставния апарат. Най-често засегнатата става е колянната.


По своята структура двата най-често прилагани хондропротектори са глюкозамин и хондроитин, които представляват гликозаминогликани. Те са представители на т.нар. симптоматични бавнодействащи лекарства за остеоартроза. Болест-модифициращият ефект на глюкозамина е анализиран в няколко скорошни мета-анализа и систематичен обзор с противоречиви резултати.


В резултат на проучвания китайски автори достигат до констатацията, че глюкозамин хидрохлорид е неефективен за намаляване на болката, докато глюкозамин сулфат може да има подобряващ функцията ефект при пациенти с остеоартроза, когато се приемат повече от 6 месеца. Въпреки това последният също не е оправдал очакванията по отношение на болката след реализирано 6-месечно лечение.


Редица автори препоръчват предписването на патентованата кристална форма на глюкозамин сулфат. Тази препоръка се базира на проведени три рандомизирани клинични проучвания с патентования кристален глюкозамин сулфат, които показват трайно превъзходство спрямо плацебо по отношение на болка и функция.


Съчетанието на глюкозамин и хондроитин сулфат е често срещана комбинация, представляваща обичаен компонент на различни хранителни добавки. Все още обаче не е сигурно дали тяхното съчетание притежава синергичен ефект. Липсват качествени рандомизирани проучвания, които да показват, че комбинацията от хондроитин и глюкозамин има по-добър ефект върху клиничните параметри от препарати, съдържащи само единия компонент.


Въпреки че и досега липсва ефективна фармакологична терапия, която доказано да инициира регенерацията на ставния хрущял, консервативното лечение на остеоартрозата осигурява в повечето случаи намаляване на болката и подобряване на ставната функция.


Понастоящем все пак при голяма част от пациентите с гонартроза или коксартроза, независимо от проведеното фармакологично лечение, се стига в крайна сметка до ендопротезиране - съответно на колянна или тазобедрена става. Предвид риска от интра- и постоперативни усложнения и дългото възстановяване, артропластиката трябва да бъде крайна мярка за възстановяване на подвижността на пациентите, страдащи от тежка остеоартроза.


Библиография:
1. G. Herrero-Beaumont, J.A. Ivorra, M. Del Carmen Trabado, F.J. Blanco, P. Benito, E. Martín-Mola, et al. Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled study using acetaminophen as a side comparator. Arthritis Rheum. 2007; 56:555-567.
2. Wu D, Huang Y, Gu Y, Fan W. Efficacies of different preparations of glucosamine for the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomised, double-blind, placebo-controlled trials. Int J Clin Pract. 2013; 67:585-594.