При хронично бъбречно заболяване в краен стадий има два начина на поведение - доживотна хрониохемодиализа или трансплантация. Хронично бъбречно заболяване ангажира средно около 8% от населението годишно, като за нашата страна този процент е по-висок и достига над 10%. Заместването на болен бъбрек със здрав донорски е може би най-оптималният и сигурен начин, за да се помогне в подобна ситуация.

 

Трансплантологията достига сериозно развитие през последните години, като при бъбречните трансплантации се отчитат най-високи успехи. Голямата необходимост от органно заместване се комбинира с по-ниския риск от отхвърляне. Успехът от процедурата е още по-значим ако тя бъде осъществена преди да се достигане до необходимост от диализно лечение. Правилното оценяване на точния момент в голяма степен определя перспективата.


 

Най-добрият момент за осъществяване на тази процедура е преходът между четвърта и пета степен на хронично бъбречно заболяване. Така се избягват усложненията на хемодиализта и в пъти се увеличава успехът от процедурата. Всички хора в тази фаза без контраиндикации трябва да бъдат насочени към център за трансплантации. Ранното осъзнаване на сериозността на дадено заболяване и добрата подготовка в листата на чакащите спомагат за това. 


Видове трансплантации

Има два основни вида трансплантации- от жив и от трупен донор. Взимането на орган от пациент в мозъчна смърт изисква стриктна координация на всички служби, отговорни за този процес. Въпреки сложността, тези трансплантации са в пъти повече. Установява се обаче ръст на даряването от близки родственици или неродствен дарител. Именно там се крият надеждите за нарастване броя на на трансплантациите. 


Противопоказания за трансплантация

Делят на абсолютни и относителни. Нелечимите малигненит заболявания и активните възпалителни процеси са едни от абсолютните. Неоплазмите като цяло както и лекуваните в миналото такива са относителна контраидникация за трансплантация. След лечение или промяна в общото състояние може да се направи преоценка.

 

Сърдечно-съдоват, дихателна, чернодробна или полиорганна недостатъчност също спадат към относителните противопоказания. При активно психично заболяване от друга страна не може да се разчита на адекватно съдействие. Твърде ранна детска възраст както и напредналата над 70 години се оценява като затрудняващ фактор, но се съпоставя с останалите показатели и тогава се взима решение.

 

В световен аспект се осъществяват между 20 и 40 трансплантации на 1 милион население за една година. В нашата страна този брой е с около десет пъти по-нисък, което прави около 30-40 органозаместващи операции за една година. Това въ никакъв случай не може да обхване всички нуждаещи се. Това се дължи главно на недостатъчният брой дарени органи. Има специални асоциации, които информират населението за голямата полза от този велик акт на солидарност.

 

NEWS_MORE_BOX

 

След трансплантирането е необходим стриктен контрол на състоянието на целия организъм. Акцентът е в предспазването от отхвърляне на чуждия бъбрек. Това изисква доживотен прием на имуносупресивно лечение по точно определени схеми. Продължителността на живот може да достигне десетки години, като  тя все повече се увеличава благодарение на съвременната медицина. Нараства и самото качество на живот, като трансплантираните реално биха могли да не се различават от всички други здрави хора. 

 

След провеждане на бъбречна трансплантация има шанс да се достигне до възможно най-високо качество на живот за болните с подобни заболявания. Пациентите имат огромен шанс да възстановят своята бъбречна функция. Това им помага за едно по-стабилно здравословно състояние и по-малки нужди от медицинска помощ. Грижите за болните след трансплантация е в пъти по-евтино и успешно в сравнение с тези на хрониохемодиализа.