Хирургичното лечение е най-ефективният подход за лечение на хора с болестно затлъстяване. Посредством стомашния байпас и другите оперативни техники за отслабване се постига трайна редукция на тегло, подобряване на придружаващите усложнения и качеството на живот, както и намаляване на смъртността. 

 

Бариатричната хирургия може да се има предвид като метод за лечение на затлъстяването при лица, които не успяват с диета и физическа активност да постигнат редукция на тегло или имат допълнителни заболявания, свързани със затлъстяването.


 

Трябва да се имат предвид обаче, че хирургичното лечение на затлъстяването изисква постигането на трайна промяна в хранителния режим и включване в ежедневието на редовна физическа активност с цел постигане на дългосрочен успех от оперативното лечение. 

 

Всеки пациент, желаещ провеждането на бариатрична хирургия, подлежи на предоперативна оценка и проследяване от специализиран медицински екип относно физически, хранителен и психологически статус. Екипът е мултидисциплинарен и включва специалисти от следните специалностти: ендокринолог, хирург, анестезиолог (за предоперативна оценка), психиатър, психолог, диетолог и други. При някои пациети може да се наложи доживотна субституция с някои хранителни вещества и микронутриенти.  

 

При кого е показана?

Бариатричната хирургия може да се прилага при хора на възраст между 18 и 60 години с:

  • Индекс на телесна маса (ИТМ) ≥ 40,0 кг/м2 или
  • ИТМ 35,0-39,9 кг/м2 и придружаващи усложнения, като захарен диабет тип 2, артериална хипертония, тежка сънна апнея. В някои случаи хирургичното лечение може да се имат предвид и при по-нисък ИТМ (между 30-34 кг/м2) и придружаващи сериозни здравословни проблеми.

Хирургичното лечение на затлъстяването при лица със захарен диабет тип 2 води до подобряване на гликемичния статус, т.е. намаляване на нивата на кръвната захар и подобряване на инсулиновата секреция от панкреаса.

 

То се счита за ефективно по отношение на контрола на хипергликемията при лица със захарен диабет тип 2, ако след него се отчита редуциране на инсулиновата доза с ≥ 25% или на антидиабетната перорална терапия с ≥ 50%, или след операцията се отчита редукция на нивата на гликирания хемоглобин с повече от 0,5% в рамките на 3 месеца след нея, или достига ниво < 7,0%.

 

Какви са методите и последиците от нея?

Най-общо бариатричните и метаболитните процедури за редукция на тегло целят намаляване на обема на приетата храна или намаляване на количеството на усвоените хранителни вещества и респективно калории, или и на двете заедно. 

 

При първия вариант се намалява размерът на стомаха, като се поставят интрагастриални балони, стомашни пръстени или се премахва част от него - гастректомия (sleeve gastrectomy). При втория вариант, наричан стомашен байпас или още Roux-en-Y стомашен байпас, се създава малка торбичка от стомаха, която се свързва директно с тънките черва. По този начин поглъщаната храна постъпва в малката торбичка на стомаха, след това директно в тънките черва и така се заобикаля по-голямата част от стомаха и началната част от тънките черва. И при двата варианта се постига бързо създаване на усещане за ситост, поради намаления обем на стомаха.

 

Днес по-широко приложими са следните две оперативни техники – гастректомията (sleeve gastrectomy) и стомашният байпас. По-рядко се използват вече стомашните балони и пръстени. И при двете лапароскопските техники се предпочитат като първо средство на избор. 

 

Видът на оперативната техника се избира индивидуално на базата на много фактори, свързани с ИТМ, хранителни навици, съпътсващи здравословни проблеми, предишни операции и съответния риск. Всички те следва да се вземат под внимание от хирурга, който ще избере най-подходящата оперативна техника за съответния пациент.