Аневризма на аортата се дефинира, като нейно патологично разширение в определен сегмент. Аневризмите на аортата могат да засягат няколко сегмента едновременно. Абдоминалните (коремни) аневризми представляват предимно инфраренално разширяване на аортата с размери над 30 мм. Както и гръдните, така и коремните аневризми остават дълги години безсимтомни и първа тяхна изява може да бъде руптурата, която протича критично и е с висока смъртност, 60-70 %.

 

Обикновено те се откриват случайно по време на абдоминална образна диагностика с различни показания. Коремните аневризми увеличават честотата си с напредване на възрастта. Фамилната анамнеза е силен предиктор за откриването ѝ. Рискът за формирането им е 12 пъти по-висок при пациенти, които имат роднина по първа линия с коремна аневризма.


 

Абдоминалните аневризми нарастват със средно 1-6 мм/годишно, като тютюнопушенето е основния рисков фактор за по-бързия им растеж. Главната етиологична причина на болестта е дегенеративното изменение на аортата, макар че връзката с атеросклеротичния процес е ясно подчертана. Възраст над 60 години, мъжки пол, тютюнопушене, атеросклеротична сърдечна болест, артериална хипертония са основните рискови фактори за развитието на абдоминални аневризми.

 

Нещо повече, при 2/3 от пациентите с коремни аневризми има ангиографски данни за сигнификантна коронарна болест, а 1/3 от тях са били безсимптомни преди откриването ѝ. Това говори още повече в подкрепа на тезата, че тези заболявания имат общи патофизиологични механизми.

 

Клинично коремните аневризми могат да нямат изява с продължение на много години. Може да се описва нетипична болка в корема или гърба. Силната болка с последващ шок насочва за руптура на аневризмата и представлява спешно животозастрашаващо състояние. Палпирането на пулсираща формация в коремната област по време на преглед подсказва за наличието ѝ и насочва към допълнителни изследвания.

 

„Златен стандарт“ за поставяне на диагнозата е използването на КТ и ЯМР. И двата метода позволяват точно изобразяване на аортно-илиачните лезии. Предоперативната оценка включва измерване на максималния напречен перпендикулярен диаметър и отношението на аневризмата към бъбречните артерии. Препоръчва се скрининг при всички мъже над 65-годишна възраст, особено пушачи, както и при пациентите с наследствена анамнеза. Най-лесно е той да се осъществява в хода на провеждане на торакална ехокардиография и при нужда пациентите да се насочват за по-детайлно изследване.

 

Лечението на абдоминалните аневризми е комплексно. На първо място значение има контрол на рисковите фактори, които са общи рискови фактори за развитие на атеросклеротични сърдечни заболявания. Категоричен отказ от тютюнопушенето и контрол на стойностите на артериалното налягане, контрол на захарния диабет са сред препоръките.

 

Приложението на статини и АСЕ-инхибитори трябва да се насърчава с цел редукция на сърдечносъдовата болест. Бета-блокерите са медикаментите, които  се включват като първи избор на лечение сред пациентите с артериална хипертония и абдоминална аневризма.

 

Изчислено е, че при размери на аневризмата между 30-54 мм рискът от руптура е нисък и в този случай се препоръчва ехографско проследяване и контрол на рисковите фактори. Размери над 55 мм са показание за провеждане на хирургично или интервенционално лечение.

 

Когато се прави оценка на риска при предоперативна подготовка е важно да се вземе предвид съпътстващата патология, която може да влоши изхода от оперативната намеса. Наличието на сърдечни и дихателни заболявания, както и бъбречната недостатъчност могат да повишат периоперативната смъртност. Ендоваскуларното лечение на коремните аневризми (EVAR) представлява инсерция на ендографт през феморалните артерии под флуороскопски контрол с цел възстановяване на паралелния ход на аортата. Приложимостта му зависи от множество фактори, вкл. аортна анатомия, индивидуалната клинична преценка и препоръки на производителя. Но през последните години става техника на избор при пациентите с абдоминални аневризми.

 

Референции:

Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата