Хроничната обструктивна белодробна болест – ХОББ е едно от социално-значимите хронични белодробни заболявания в световен мащаб и заедно с исхемичната болест на сърцето, диабета и злокачествените новообразувания са сред основните причини за болестност и намалена продължителност на живота.


Комитетът на организацията GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease – глобална инициатива за обструктивни белодробни заболявания) публикува през 2017 година осъвременен наръчник с насоки за диагноза и лечение на ХОББ, които се възприемат като златен стандарт.


Неразривна част от лечението е разбирането на самото заболяване, на първо време определянето му като такова, за това и важна част от публикацията е актуализираното определение.Какво е ХОББ? Това е „често срещано, предотвратимо и лечимо заболяване, което се характеризира с персистиращи респираторни симптоми и ограничение в дихателния поток, дължащи се на изменения в дихателните пътища и/или алвеолите, обикновено причинени от значително излагане на болестотворни частици или газове.“


Новото в това определение е, че се обръща повече внимание на симптомите. Наистина, оплакванията на пациентите са в основата на повечето диагнози във вътрешната медицина, но те обикновено са подкрепени от документално установяване на нарушенията – било то в структурата или функцията на даден орган.


Усъвършенствано разделяне на пациентите по групи
В случая, водещ критерий, определящ тежестта на ХОББ е т. нар. ФЕО1 – форсиран експираторен обем за 1 секунда – това колко въздух може да издиша пациентът при максимална сила на издишването за 1 секунда. Резултатите от това изследване до скоро бяха основният фактор, поставящ пациента в определена категория на заболяването. А категорията е определяща и за лечението, което той ще получи.

 

Клиничният опит през годините показва, че този метод не е достатъчно обективен и се случва понякога така, че пациенти с нисък резултат за ФЕО1 може да нямат толкова оплаквания, колкото други с по-висок ФЕО1. Допълнително, степента на ФЕО1 няма достатъчна предиктивна стойност за честотата на екзацербациите (обостряния) или смъртността на пациентите.


По тази причина, новото разпределяне на пациентите е в две категории. Първата се определя от резутатите от спирометрията – ФЕО1 и е в 4 класа от 1 до 4. Втората категория зависи от честотата на екзацербациите през предходната година и поставя пациента в една от четирите групи – A, B, C, D. Изборът на класа говори за тежестта на симптомите, риска от нови изсотряния и хоспитализаци в бъдеще и е определящ за подбора на лечението.

 

NEWS_MORE_BOX


Лечението – негова основна цел е намаляване на симптомите и бъдещия риск от екзацербации и хоспитализации.

  • Група А: лечението тук трябва да започне с бронходилататор с кратко или с продължително действие и при добро повлияване на симптомите този подход може да се следва за продължително време.
  • Група B: лечението започва с дългодействащ препарат – β2-агонист или антихолинергик – не е доказана по-висока ефективност на единия спрямо другия. Изборът между двата се основава на субективното усещане на пациента за удобство и облекчение.

При неповлияване може да се премине към комбиниране на двата препарата, а при тежък задух е възможна комбинацията им от самото начало. При недостатъчно повлияване от комбинираната терапия GOLD препоръчват стъпка назад към монотерапията – решение, което лекарят и пациентът ще вземат заедно според субективните оплаквания.

  • Група C: лечението трябва да започне с дългодействащ  бронходилататор, като GOLD препоръчват това да бъде антихолинергик, тъй като той доказано има предимство пред β2-агонистите по отношение намаляване риска от екзацербации, който е достатъчно висок в тази група.

При неповлияване на симптомите препоръката е добавяне на втори бронходилататор, медикамент на избор е β2-агонист. Инхалаторните кортикостероиди трябва да се използват особено предпазливо, тъй като повишават риска от пневмония. Те се обсъждат по-често в случая на налична или предхождаща астма. За взимането на това решение има значение определянето на еозинофилните клетки в кръвта на пациента.

  • Група D: лечението е като в група С, но при неповлияване, GOLD предлага няколко варианта: тройна комбинация антихолинергик, β2-агонист и инхалаторен кортикостероид; добавяне на рофлумиласт при ФЕО1<50%; добавяне на антибиотичен препарат от групата на макролидите – азитромицин. 

Макролидите имат освен антибактериален, но и имуномодулиращ ефект, който може да подобри състоянието на пациентите.


GOLD слагат акцент и върху различните немедикаментозни подходи към ХОББ, които трябва да бъдат обсъдени с лекуващия лекар. Отказването от тютюнопушенето би имало огромна тежест в овладяването на симптомите и забавяне прогресията на болестта.

 

Източник: Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, revised 2017, достъпен на: www.goldcopd.org