Повечето простатни неоплазии са относително неинвазивни и бавно растящи – 5-годишната преживяемост е над 98%. Относително бавната прогресия и късното начало на повечето простатни тумори е причина много мъже да доживяват напреднала възраст, въпреки диагнозата. Някои простатни тумори, обаче, са много по-агресивни от обичайното или са резистентни на конвенционалното лечение, което поставя сериозни терапевтични предизвикателства пред клиницистите.

 

По правило, хормоналната и химиотерапията се прилагат най-вече, когато туморът е метастазирал извън простатата, докато лъчелечението се разглежда повече като алтернатива в ранни стадии. Възможни са и някои изключения, при които лъчелечението се прилага при тумори в напреднали стадии, а хормоналната терапия – при тумори в ранни стадии.


 

Криотерапия, хормонална терапия или химиотерапия могат да бъдат използвани, ако други алтернативи не дадат резултат и туморът продължава да нараства.

 

Някои хормон зависими тумори стават резистентни на хормонална терапия и започват да растат 1 – 3 години след началото й. Това представлява терапевтично затруднение за лекуващия клиницист, който трябва да реши какво да бъде по-нататъшното лечение.

 

Химиотерапевтикът доцетаксел е показал известна терапевтична полза при такива неоплазии, увеличавайки преживяемостта с допълнителни 2 – 3 месеца. През 2004 г., той бе одобрен от Американската администрация за храни и лекарства (FDA) за показанието хормон рефрактерен (резистентен) рак на простатата. Това го прави първия химиотерапевтик, за който е доказано, че повишава преживяемостта при такива тумори. През 2010 г., FDA одобрява и кабазитаксел за това показание.

 

Използвани са и комбинации от бевацизумаб, доцетаксел, талидомид и преднизон.

NEWS_MORE_BOX

 

През 2010 г., лекарството абиратерон завършва фаза III клинични изпитвания при пациенти, при които химиотерапията не е дала резултат. Резултатите показват повишаване на преживяемостта средно с 4,6 месеца. През 2011 г. FDA одобрява комбинацията от абиратерон и преднизон за лечението на метастазирал хормон рефрактерен рак при пациенти, лекувани преди това с доцетаксел.

 

Съвсем наскоро бе одобрен като втора линия лечение и ензулатамид, който повишава преживяемостта при метастазирал, рефрактерен рак на простатата. В момента текат изпитвания над абиратерон и ензулатамид за определяне на ефикасността им като лекарства от първи избор.

 

От скоро в някои страни е достъпен сипулеуцел-Т – имунотерапевтик, изготвян индивидуално за всеки пациент. Клинични проучвания са показали, че удължава преживяемостта при метастазирал рак, но лечението е изключително скъпо.

 

Учените са открили, че само определени групи туморни клетки биват повлиявани от лекарствата, докато други продължават да се делят почти без промяна. Това дава тласък на търсенето на нови лекарства, които действат по нови механизми и спират растежа или деленето на по-големи групи туморни клетки.