Изгарянето е увреждане на тъканите на човешкото тяло, причинено от действието на топлина, която се отделя от източник, който може да бъде предмет (например горещ метал или печка), течност (например вряла вода или олио за пържене), химично вещество (например муриатна киселина, амоняк, сода каустик), източник на радиационно лъчение (например изгаряния от слънце, лъчетерапия) или да се причини от директни източници на топлина (огън), които преодоляват естествената защита на кожата.


Развитието на увреждането на тъканите е правопропорционално на интензивността на увреждащия фактор, на времето му на действие и обхвата на засегнатата кожа.


Когато кожното засягане е значително (при голяма дълбочина и площ на изгаряне), от обикновено дерматологично заболяване изгарянето се превръща в сложно системно заболяване, което включва различни органи и може да бъде смъртоносно.


 

Грижата за пациентите, които са пострадали от изгаряне включва серия от различни лечения, които се използват в хода на напредването на последиците от изгарянето.


Мерките при оказването на първа помощ за този вид пациенти е от голямо значение, тъй като те влияят необратимо върху развитието на състоянието и успеха на по-нататъшното лечение. Те могат да бъдат разделени хронологично на различни етапи, които започват от момента на злополуката, до стигането на пациента до болницата.


Докато тежестта на изгарянето се определя от интензивността на стимула и продължителността на неговото действие върху кожата, от основно значение е той да бъде спрян. При първата помощ, дори тези, които я прилагат, трябва да внимават да не бъдат засегнати от причинителя на изгаряне.


За да се избегне това е препоръчително носенето на предпазни средства, като ръкавици, маски, костюми, очила, огнезащитни средства и др. Ако причината за излагането е електрически ток, трябва предпазните средства да са от изолиращ материал.


В такъв момент е важно да се премахнат дрехите, които са напоени с токсични вещества. Премахването на бижута, колани и други аксесоари също е от съществено значение, тъй като те могат да бъдат нагрети от причинителя на изгаряне и могат да представляват допълнителен източник на топлина.