Ракът на дебелото черво е третият най-често срещан рак при мъжете и вторият най-често срещан рак при жените в световен мащаб. Специфични промени в раковите клетки, на базата на които се осъществява правилното лечение на заболяването, са основен показател за медицинските специалисти. Точното откриване как туморните клетки се различават от останалите в организма води до ново направление в терапиите – таргетна терапия. Важно е не само да се оцени с какво туморът е различен, но и как той се променя във времето. Така се прави навременна преценка дали предписаната терапия все още е ефикасна срещу заболяването.
 
Определянето на специфични характеристики, участващи в развитието на рака на дебелото черво, имат отношение към избора на ефективна терапия за пациентите. С напредъкa  в разбирането на формирането на туморите се разработват все по-усъвършенствани молекулярни и генетични изследвания с цел да бъде избрано оптимално персонализирано лечение за конкретния пациент. Днес най-често прилаганите изследвания при рак на дебелото черво са тестовете за KRAS и BRAF мутации, както и методите за определяна не т.нар. „микросателитна нестабилност“.
 
Мутациите в KRAS гените определят ползването на медикаментите тирозин-киназни инхибитори, като около 40% от пациентите с рак на дебелото черво имат тези мутации и са подходящи за това иновативно лечение. При тези пациенти туморите не се повлияват от други терапии, които често биват прилагани излишно и без наличието на качествен анализ. Така терапия е EGFR-блокиращата таргетна терапия. Затова Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) препоръчва анализ на KRAS гена за всички пациенти, на които е предписана анти-EGFR терапия. Друга особеност е мутации в BRAF гена, при която туморите не са третирани успешно, а пациентите страдат излишно от страничните ефекти на терапията и се нарушава функцията на други органи.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Централна роля в определянето на характеристиките на раковите заболявания заема изготвянето на хистопатологична оценка. Въз основа на нея се поставя диагноза, определя се стадият на раковото заболяване и се избират възможности за лечение. Поради спецификата на изследванията хистопатологичната оценка се базира на визуални наблюдения и силно зависи от субективни фактори. В много случаи се налага търсенето на второ мнение. Освен това чрез хистологичните изследвания не може да бъде отчетена промяната на тумора в хода на заболяването.
 
С цел преодоляването на тези несъвършенства днес е разработен нов тест, чрез който може обективно да бъдат проследени спецификите и промяната на заболяването в реално време. От 2017 г. компания НМ Дженомикс ще предлага на своите пациенти иновативни изследвания, извършващи се в САЩ и одобрени от Американската агенция по лекарствата и храните, които тестват циркулираща туморна ДНК. Изследването се нарича Trovera и е първото одобрено до този момент и прилагащо се в модерната клинична практика. Този тип изследване е неинвазивни – използва се кръвна проба или урина от пациента. Негово предимство е изключително високата чувствителност, която може да даде адекватна информация за промени в тумора без да е необходима операция. Това го прави изключително подходящо за пациенти с тумори, при които не е възможна хирургическа интервенция или не желаят такава.