Puls.bg съвместно с БАПЕМЕД стратира нова поредица, в която водещи експерти в продължение на година ще представят и изяснят особеностите на Персонализирана медицина - какво представлява, защо Персонализираната е модерната или Съвременна медицина, какво повече дава на Пациента, възможно ли е и как медицината да бъде индивидуализирана според конкретните персонални нужди, според заболяването и особеностите на организма, като носител на различна генетична информация. За ориентир за тези, които не са се сблъсквали все още с понятието, персонализираната медицина, например, бележи значителни успехи при лечението на онкологични заболявания именно с тези нейни характеристики...
 
 
В основата на персонализираната медицина, наричана също прецизна медицина, е индивидуализацията на лечението чрез приспособяване на медицински практики и продукти към специфичните характеристики на всеки пациент и неговото заболяване съответно. Като иновативен подход, персонализираната медицина е високо ефективна във вземането на информирани решения за избора на терапия, подобряване на резултата от лечението, повишаване на качеството на живот и спестяване на излишни разходи за непродуктивна диагностика и терапия. Таргетните терапии формират основата на персонализираната медицина, която използва информация за генетичния профил на пациента, за да идентифицира и стратифицира възможностите за лечение. Всяка таргетна терапия е предшествана от задължителна съпътстваща диагностика, основана на молекулярни и генетични изследвания, които отчитат специфичните характеристика на даден пациент и заболяването му и възможността да бъде повлиян от конкретната терапия.
 
Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) е учредена през 2014 г. като първата неправителствена организация от своя тип в Централна и Източна Европа. БАПЕМЕД е сдружение с нестопанска цел, обединяващо учени, медицински специалисти, пациентски общности, здравни институции и организации с цел повишаване на осведомеността и разбирането на всички аспекти на персонализираната медицина и прилагането  в полза на пациентите и здравната система. Асоциацията е част от европейската и световна инициатива за утвърждаване на приноса на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и взема активно участие в прехода от традиционните медицински практики към персонализиран подход на лечение. БАПЕМЕД развива и утвърждава принципите на персонализираната медицина, следвайки мотото „Правилното лечение за точния пациент в подходящото време“, чието прилагане се превръща в мисия за Асоциацията и членовете й.
 
БАПЕМЕД цели популяризиране на концепцията за персонализирана медицина и гарантиране на достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализираната медицина. Членовете на асоциацията вярват, че е необходимо да бъдат предприети адекватни мерки в различни области на медицината и в различни етапи от диагностичния процес и овладяването на болестта, за да бъдат постигнати оптимални резултати с персонализирания подход на лечение. БАПЕМЕД сътрудничи успешно с индустрията, научни и професионални сдружения и пациентски организации за намирането на устойчиви решения в кратък срок по специфични за страната проблеми с цел подобряване на лечението и качеството на живот на пациентите, а оттам и оптимизиране на разходите в здравната система, при това - с участието на всички заинтересовани страни.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Учредителите на БАПЕМЕД са водещи структури и утвърдени специалисти в сферата на здравеопазването, здравната грижа и диагностиката – Национална пациентска организация (НПО), „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“. „ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“, проф. Алексей Савов (началник на Национална генетична лаборатория, София) и доц. Радка Кънева (изпълнителен мениджът на Център по молекулна медицина, МУ-София). Впоследствие за пълноправни членове на Асоциацията са приети: „Амджен България“, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“, Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна, Медицински университет - Плевен, , клиника „Медикус Алфа - Пловдив“, г-жа Анета Пиперкова (оперативен директор на „ПроДуКт - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“) и д-р Велизар Шиваров (носител на награда за млад учен „Питагор, част от екипа на“УМБАЛ „Софиямед“). Асоциацията се ръководи от Управителен съвет с председател, към настоящия момент, д-р Явор Дренски и членове – представители на учредителите на БАПЕМЕД.
 
За постигане на целите си, БАПЕМЕД взаимодейства активно с институциите и медиите в България, както и с национални, европейски и световни организации със сходни цели за обмяна на опит, добри практики  и информация. Асоциацията е член на Световната коалиция по персонализирана медицина (Personalized Medicine Coalition, PMC) и работи съвместно с Европейския алианс за персонализирана медицина (European Alliance for Personalized Medicine, EAPM). От особена важност за БАПЕМЕД е идентифицирането,  популяризирането и защитата на интересите на нейните членове. БАПЕМЕД публикува издания и брошури с информация относно ключови теми от персонализираната медицина и възгледи на специалисти в областта. Асоциацията работи в подкрепа на институциите и организациите в здравеопазването за насърчаване на инвестициите в областта на персонализираната медицина и за поддържането и развиване на дейности, свързани с популяризиранетто и прилагането на услугите на персонализираната медицина в България в съгласие с международните стандарти.
 
Основен проблем, касаещ персонализираната медицина в България, е липсата на адекватна регулаторна рамка, съпътстваща развитието на технологиите и иновациите. БАПЕМЕД е в активен диалог с българските правителствени, административни и регулаторни органи  с цел актуализиране на правната и регулаторна рамка за правилното прилагане на методите и продуктите на персонализираната медицина. Чрез изготвянето на възгледи и становища, БАПЕМЕД допринася за усъвършенстването на механизмите за реимбурсиране на продуктите на персонализираната медицина и за развитието на законовата и нормативна база в България с цел преодоляване на ограниченията и осигуряване на бърз достъп на пациентите до надеждна диагностика и прецизирана терапия. Членове на асоциацията редовно се присъединяват към Консултативния съвет „Партньорство за здраве“ на министъра на здравеопазването и активно участват в работната група „Лекарствена политика и медицински изделия“. БАПЕМЕД се стреми към изработване и утвърждаване на стандарти, правила и принципи за изграждане на професионални отношения между медицинските специалисти, здравните институции, диагностичните центрове и фармацевтичните компании и модифициране на съществуващите нормативни документи въз основа на етичните стандарти и навлизащите иновативни решения в областта на диагностиката и терапията на голяма част от социаллно значимите заболявания, както и на редки такива.
 
Работейки активно, придобивайки все по-широк поглед и взимайки под внимание гледните точки на основните действащи фигури в сферата на здравеопазването и персонализираната медицина, в частност, БАПЕМЕД поставя пред себе си следните амбициозни, но реално постижими цели:
 
  • Популяризиране на концепцията за персонализирана медицина (прецизиране на лечението на болестта или определяне на предразположението към заболяване на пациента, чрез извършване на молекулярно-диагноститно изследване, с цел постигане на оптимален медицински резултат) сред медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности;
  • Утвърждаване на идеята за необходимост от събиране на реални данни от медицинска практика, даващи информация за ефективността от прилагането на персонализиран подход в диагностиката и терапията на заболяванията, популяризиране на приноса на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и на обществената й значимост за здравната система, като цяло;
  • Гарантиране на бърз и лесен достъп на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализирана медицина, както и акцентиране върху нуждата от подобряване на превенцията, профилактиката и ранната диагностика в медицинската практика у нас.
 
В изпълнение на поставените цели, Асоциацията организира срещи, конференции, форуми и квалификациони курсове с цел информиране относно новостите в персонализираната медицина, разпространяване на възгледите на членовете си и предизвикване на дискусии сред обществеността. БАПЕМЕД ежегодно организира Национална конференция по персонализирана медицина, фокусирана върху актуални теми от тази сфера. В събитието участват, като лектори и аудитория, ключови фигури от всички заинтересовани страни в областта на персонализираната медицина: наука, медицина, фармацевтична индустрия, институции, неправителствени организации и др. БАПЕМЕД активно участва и във форуми и дебати на здравна тематика и международни конференции по персонализирана медицина, изграждайки връзки, не само на национално, но и на европейско и световно ниво, споделяйки информация и опит от областта на персонализираната медицина.
 
На третата национална конференция по персонализирана медицина (25.11.2016 г.) БАПЕМЕД представи и подложи на обсъждане „Национална стратегия за развитие и прилагане на персонализираната медицина в България – основни тези“ с цел интегрирането й в Националната здравна стратегия (2014-2020) и в новата Концепция за лекарствена политика. Националната стратегия за развитие и прилагане на персонализираната медицина в България поставя пациента и неговите нужди в центъра на всички здравни дейности. Планирани са синтезирането и публикуването на свободно достъпна и актуална информация за персонализираната медицина на уебстраници, здравни портали и други медийни платформи. От ключово значение е осигуряването на обучение и информираност на медицински специалисти, молекулярни биолози и медицински генетици в областта на персонализираната медицина. Предвижда се създаването на национална база данни въз основа на реални доказателства от практиката за ефективността на персонализираната медицина, както и изграждането на информационни платформи за съхранение и обмяна на клинични данни в помощ на медицинските специалисти при оценяване на предразположението на пациента към дадено заболяване и предвиждане на резултата от лечение. Приоритет представлява разработването и внедряването на устойчива система за контрол на качеството на съпътстващата диагностика. Предвиждат се проучвания относно разходите и ползите от реимбурсирането на услугите и продуктите на персонализираната медицина и статистически анализ за медико-икономическия ефект от прилагането.
 
Преминаването от унифициран към персонализиран подход на диагностика и терапия в медицинската практика вече е част от българската действителност. Ролята на БАПЕМЕД като оргнизация е да начертае пътя и начините, по които тази трансформация да се ускори.
 
 
 
За автора:
 
Д-р Явор Дренски е председател на УС на БАПЕМЕД, член на УС на Националното сдружение на частните болници в България.
Д-р Явор Дренски е изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда Болница София“ от януари 2011 г. до юли, 2016 г. Той е част от екипа на японската болница от самото й създаване, като последователно заема постовете Административен директор (2005 – 2009) и Медицински директор (2010 – 2011).
Д-р Дренски е завършил медицина през 1992 г. в МУ – София. Медицинското му образование продължава със специализация по Акушерство и гинекология. Работил е 8 години като лекар, три от които в Либия.
Д-р Дренски е завършил магистърска програма по „Здравен мениджмънт“ през 2009 г. Има магистърска степен по Финанси от 2003 г. Преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др.
В периода на 2000 – 2005 г. д-р Дренски е международен консултант в областта на здравеопазването към световни компании като Bearing Point, USA; 3M; Deloitte Touche Tohmatsu и др.
В периода 2002 – 2004 г. е началник “Болнична помощ” НЗОК.
На Учредителното събрание на Националното сдружение на частните болници, проведено на 16 февруари 2013 г. е избран за председател на организацията, обединяваща частните лечебни заведения за болнична помощ у нас.
През 2015 г. д-р Явор Дренски бе отличен с наградата „Болничен мениджър на 2015” на Националните медицински награди. През ноември същата година е удостоен с наградата “Мениджър на 2015 година” и „Млад Медик“ за активна подкрепа в развитието на младите лекари и професионалисти по здравни грижи.
На 03.10.2016 г. е избран за председател на Управителния съвет на Българската асоциация за персонализирана медицина.