Нови данни за профила на ефикасност на медикамента nintedanib бяха представени по време на Европейския конгрес по онкология във Виена. В момента лекарите прилагат молекулата в комбинация с docetaxel за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб с туморна хистология на аденокарцином.

 

Допълнителен анализ на данните от основното клинично проучване LUME-Lung 1 показва, че след първа линия химиотерапия пациентите, приемащи лекарството, са намалили значително растежа на тумора във времето, в сравнение с болните, лекувани само с docetaxel.


 

При започване на терапията, средната големина на тумора на 658 онкоболни е била 82,5 мм в диаметър. След шест месеца терапия се наблюдава понижен растеж с около 10% или 9,7 мм.

 

При пациенти с аденокарцином които са били с продължителна прогресия по време на първа линия терапия (PD-FLT) се наблюдава 19,7 мм намаление на размера на тумора във времето след 6 месеца лечение при начален размер на тумора 98,1 мм.

 

По думите на проф. Мартин Рек, главен изследовател в проучването LUME-Lung 1, намалението на размера на тумора е много окуражаващо.

 

"Приемаме с голям позитивизъм тези данни, предвид допълнителните ползи за пациентите, които прогресират бързо след приемане на първа линия терапия, тъй като те често са и с най-лоша прогноза. Размерът на тумора обикновено се асоциира с клинични резултати и в този смисъл е приложим и полезен измерител. Тези последни данни допълват нашите знания и многократно потвърждават ефикасността на медикамента", коментира специалистът.

NEWS_MORE_BOX

 

Клиничните проучвания предварително показват ползи и по отношение на увеличаване общата преживяемост до над една година на пациентите с това изключително трудно за лечение онкологично заболяване.

 

Този вид лечение на фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim беше одобрен в Европейския съюз през 2014 г. за лечение на пациенти с локално авансирал, метастатичен или локално рецидивирал недребноклетъчен рак на белия дроб с туморна хистология на аденокарцином след първа линия химиотерапия.

 

Терапията демонстирира профил на безопасност, който е предвидим и като цяло лесен за овладяване, без допълнителни усложнения за здравословното състояние и качеството на живот на пациентите.

 

Най-честите нежелани ефекти включват гадене, повръщане, диария и високи нива на чернодробни ензими.

 

Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на белия дроб и по-голямата част от пациентите се диагностицират, когато заболяването е в напреднал стадий.

 

При повечето пациенти заболяването прогресира по време или след лечение с химиотерапия от първа линия, което поражда отчетлива нужда от нова и ефективна терапия от втора линия.