От всички видове рак на гърдата, ракът, който е класифициран като тройно отрицателен, е най-агресивен и крие най-много рискове.

 

Тройно негативният рак на гърдата се нарича така, поради факта, че при него не се установяват естрогенови, прогестеронови и HER-2 рецептори, които са свързани с гените за епидермалния растежен фактор.


 

Това означава, че хормонотерапията и прицелната терапия срещу HER-2 не е подходяща при тройно негативния рак на гърдата.

 

При този карцином на млечната жлеза рискът от метастази е висок и обикновено прогнозата е лоша. Проф. Роман Рузие от Институт Кюри пояснява, че 15% от случаите на рак на гърдата са определени като тройно негативни и обикновено засяга по-младите жени и е възможна връзката с генетичното предразположение – мутации в гените BRCA1 и BRCA2.

 

Този рак на гърдата по-грудно се диагностицира с мамография на всеки две години след 50-годишна възраст. Обикновено той се развива в интервала между две проследявания или се проявява при жени, които все още не подлежат на редовни изследвания.

 

За лечението на тройно негативен карцином на гърдата, бевацизумаб е показал ползотворно приложение, в сравнение с прилагането само на химиотерапия.

 

Множество химиотерапевтични подходи се предлагат, за последователно или едновременно приложение.

 

Тройно негативните карциноми се повлияват добре от химиотирапия, но са генетично нестабилни и след известно време стават резистентни на химиотерапевтичните методи.

 

Друго лекарствено средство ще навлезе в приложение за лечението на тройно негативен рак – сацитузумаб говитекан. Съчетанието на моноклонални антитела и химиотерапия би било ефективно и скоро ще бъде достъпно за пациентите.

 

Здравните власти обясняват, че вече е показана монотерапията при възрастни пациенти с тройно негативен рак на гърдата, който не е метастатичен и които са получили двойно системично лечение в напреднал стадий, включващо поне един от следните подходи - химиотерапия, радиотерапия, имунотерапия или повече.

 

Проучване в трета фаза е показало увеличаване на продължителността на живота с близо четири месеца при това лечение срещу малко повече от месец при прилагане на химиотерапия.

 

Имунотерапията, най-вече медикаментите, потискащи PD1 и PDL1, които са свързани с възстановяването на антитуморния имунитет на хората, изглежда ефективна при пациентите, засегнати от метастатичен тройно негативен карцином на млечната жлеза.

 

Комбинацията на атезолизомаб и паклитаксел е дала убедителни резултати по отношение на тяхната ефективност за стандартно лечение на тройно негативния рак на гърдата в международно проучване, публикувано в The New England Journal of Medicine.

 

Източник: 

www.doctissimo.fr

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809615