Типичните невролептици взаимодействат с други лекарства като повлияват механизма им на действие. Те имат синергистичен ефект при едновременното им приложение със седативно – анксиолитични лекарства, алфаблокери (предимно медикаменити при простатна хиперплазия), М – холинолитици (медикаменти, които забавят сърдечния ритъм, имат бронходилатиращ ефект), аритмогени (хинидиноподобни лекарства). Невролептиците усилват действието на наркотичните аналгетици (морфин, трамадол и др.).

 

Кинетичният тип лекарствени взаимодействия също са значими при невролептиците. Това са такива взаимодействия, които променят метаболизма на друг вид лекарства, чрез повлияване на ензимните системи. Едно от най-важните лекарствени взаимодействия на Clozapine е свързано с взаимодействието му с ензимна система, отговорна за метаболизирането (преработаването) на много лекарства.


 

Това води до засилване на нежеланите лекарствени реакции, свързани с дозировката на лекарствата и засилване на тяхната токсичност.

 

Клинично приложение. Шизофренията е основната индикация за прилагане на невролептиците (антипсихотиците), където те са основна група лекарства. Изборът на невролептик се диктува от много съображения – ефикасност, поносимост, цена. Старите или още типичните невролептици все още са на пазара, независимо от многобройните им странични ефекти и безспорните предимства на атипичните невролептици.

 

Съвременните препоръки за лечение на шизофрения включват Risperidone, Olanzapine, Quetiapine като лекарства на избор при първи психотичен епизод, както и при пациенти, нуждаещи се от смяна на конвенционални с атипични лекарства, поради неповлияване или засилени странични ефекти.

 

За овладяване на остра психоза (буйстващи пациенти, силни емоции) обикновено се прилага класическият продукт Haloperidol, наричан още химическата усмирителна риза. Много често той се прилага в комбинация с Diazepam.

 

Алтернатива на класическия подход при остри психози е приложението на течна орална форма на Risperidone, мускулно приложение на Olanzapine или Zyprazidone.

 

Практиката показва, че те се понасят по-добре и не се свързват с остра дистонична реакция (апатия, липса на движение, емоции, дори говор), каквато не е рядкост при използването на Haloperidol.

 

Друго приложение на антипсихотиците е като стабилизатори на настроението при биполярни афективни разстройства, като Haloperidol все по-често се заменя с атипични антипсихотици.