Най-важната стъпка в лечението на захарния диабет е обучението на пациента. Диабетикът, провеждащ инсулинолечение е необходимо да знае какъв е, за да знае как да променя неговата доза в зависимост от нивото на кръвната захар, храненето и двигателната активност. 

 

Златен стандарт за инсулинолечение при захарен диабет тип 1 е интензифицирания базално-болусен режим с 4 или 5 апликации на инсулин дневно. Този режим максимално наподобява физиологичната инсулинова секреция и позволява поддържането на добър контрол на кръвните захари.


 

Инсулиновите нужди след нахранване се покриват от подкожно приложение бързодействащ инсулин преди всяко хранене. Затова и той обичайно се прилага трикратно дневно - преди трите основни хранения - закуска, обяд и вечеря. 

 

Бавнодействащият човешки или дългодействащ аналогов инсулин се  прилага обикновено вечер, преди сън (22-23 ч.) с цел покриване на базалните инсулинови нужди през нощта и поддържане на нормална кръвна захар до сутринта.

 

Три са основните инсулинови режима, които могат да бъдат приложени при пациентите със захарен диабет тип 2:

 • Базален инсулин – бавнодействащ човешки или дългодействащ аналогов инсулин, прилаган в 22-23 ч. (добавен обикновено към пероралната терапия);
 • Предварително смесен инсулин;
 • Интензифициран базално-болусен инсулинов режим (както при захарен диабет тип 1).

 

Познания за корекция на инсулиновата доза трябва да има всеки диабетик, провеждащ лечение с инсулин. Корекцията на инсулиновите дози трябва да отчита не само стойностите на кръвната захар, но и вида на храната и приетите хлебни единици. Преди всяка промяна в инсулиновата доза е необходимо да се анализира хранителният режим. Затова много полезни биха били т.нар. „дневници на диабетика” с вписване на вида храна с броя хлебни единици за всяко хранене и съответно прилаганата доза инсулин. 

 

Преди всяка промяна на инсулиновата доза е препоръчва проследяване на кръвната захар в 2-3 последователни дни. Целта е да се избегне възможността от въздействие на случайно отклонение в хранителния режим или физическа активност. Установяването на тенденция към ниска кръвна захар или висока такава, може да наложи коригиране на предходно приложената инсулинова доза.

 

Основните правила за коригиране на инсулините дози са:

 • Измерената кръвна захар е отражение на предходно прилагания инсулин. Пример – кръвната захар сутрин на гладно се повлиява най-вече от инсулина прилаган преди сън (бавнодействащ човешки или дългодействащ аналог), а в някои случаи от бързодействащия инсулин преди вечеря. При предварително смесените инсулини – от вечерната инсулинова доза.

NB! Винаги трябва да се има предвид при висока кръвна захар сутрин на гладно, реактивно покачване в резултат на нощна хипогликемия!

 

NEWS_MORE_BOX
 • Прицелната стойност на кръвната захар на гладно е между 4,0-6,1 ммол/л;
 • За да се избегне риск от нощна хипогликемия е препоръчително измерването на кръвната захар преди сън. Нейната прицелна стойност е между 6-7 ммол/л. Ако тя е ниска е възможно коригиране на инсулиновите единици на бързодействащия инсулин, прилаган преди вечеря и по-рядко на нощния базален инсулин
 • Не бива да се коригират повече от две инсулинови дози наведнъж;
 • Инсулиновата доза може да се променя с 2 до 4 Е;
 • Коригира се инсулиновата доза, преди отклонената стойност, а не тази след измерената кръвна захар!
 • При фебрилни състояния и нормален прием на храна се повишават инсулиновите дози средно с по 2 Е на апликация за всеки градус Целзий над 37о С; 
 • При понижен прием на храна (напр. при заболяване) не се спира инсулина, а се прилага обичайната доза на базалния инсулин и ½ до 2/3 от дозата на бързодействащия инсулин преди хранене;
 • При измерване на кръвна захар над 18-20 ммол/л е по-добре да се обърнете към лекуващия Ви ендокринолог.

 

Корекция на инсулиновите дози няма да има успех, ако не се спазват препоръките за хранителен режим и физическа активност при захарен диабет.