Фармоковиджилънсът или лекарствената бдителност е относително нова дисциплина в рамките на фармацията, касаеща преди всичко цялостното изучаване на нежеланите ефекти на лекарствата. Докато изучаването на свойствата на лекарствата в предклиничната и клиничната фаза е стандартна практика от десетилетия, цялостното и систематизирано проследяване на физиологичните им ефекти в постмаркетинговия етап се разви като обособена дисциплина едва в последните 10 - 15 години. Навлизането на практиката в България е все още на ранен етап.

 

Защо е важна лекарствената бдителност и как можем да бъдем активни?


 

По време на клиничните изпитвания лекарствата се прилагат на хиляди доброволци. Въпреки това, някои нежелани лекарствени ефекти имат честота от 1:10 000 и дори по-малка, което означава, че някои от тези реакции понякога остават неоткрити или недобре изучени. Също така, някои странични ефекти се проявяват само при специфични обстоятелства – наличие на редки генетични мутации, взаимодействия с определени лекарства, храни и дори съпътстващи заболявания и др. Едва в хода на дългогодишната терапевтична практика, при прилагането на продукта на стотици хиляди до милиони пациенти, тези лекарствени реакции биват идентифицирани, документирани и изучавани подробно.

 

Лекари, фармацевтични производители и регулаторни агенции не се уморяват да насърчават потребителите да съобщават всякакви подозирани лекарствени реакции на лекуващия си лекар или регулаторните органи. По-точно, когато постъпи ново съобщение за подозиран страничен ефект, то получава статут на нежелано събитие. Като такива се определят всички нежелани събития, настъпили по време или до определен период след прекратяване на приема на лекарството. Започва проучване на нежеланото събитие от комитет медицински специалисти. Ако бъде доказано, че то се дължи на приема на въпросното лекарства, се рекласифицира от нежелано събитие на нежелан лекарствен ефект.

 

Систематичният мониторинг над лекарствата е допринесъл изключително много за по-пълното и точно охарактеризиране както на новите продукти, така и на голям брой от относително старите. Това има огромни терапевтични, социални и икономически последствия. Познаването на нежеланите лекарствени реакции и взаимодействия позволява по-ефективното и безопасно лечение на голяма част от населението, избягването на тежки странични ефекти, усложнения, хоспитализации и допълнително скъпоструващо лечение, което спестява на пациентите и националното здравеопазване огромни суми всяка година и осигурява на потребителите по-качествено лечение и живот.

NEWS_MORE_BOX

 

Всеки производител е задължен от закона да събира данни за продуктите си, тяхната ефективност и безопасност и периодично да ги предоставя за оценяване от компетентните органи.

 

У нас, съобщения за нежелани лекарствени реакции се приемат както от лекуващия лекар, така и от Изпълнителната агенция по лекарствата, при което се изисква попълване на стандартен формуляр.

 

Като активни и осведомени граждани, потребителите имат първостепенно значение в докладването на нежеланите лекарствени реакции и по този начин в цялостното развитие на практиката в сферата. Това е важен елемент от здравната култура и гражданското общество изобщо, чието значение само ще се увеличава в близките години.

 

Нека бъдем отговорни към собственото си здраве и здравето на околните. Щателното съобщаване на нежеланите събития и лекарствени реакции спасява човешки животи.