Радиационното облъчване на тялото при всяко образно изследване зависи от редица фактори – вида на изследването, от дозата, честотата и количестовото на приложеното лъчение, от неговия тип, от възрастта и пола на пациента и др. Въпреки че дозите при стандартна образна диагностика са в пъти под считаните за опасни и въпреки че организмът може да поправи пораженията за по-малко от година, рискове при образно изследване има и те трябва да се знаят.

 

Основната предпоставка за опасно облъчване при образно изследване е честотата, с която се извършват такива тестове. И докато в някои случаи те са единствена опция за правилно диагностициране на заболяване, в други случаи облъчващи изследвания се правят и без належаща нужда.


 

Най-често се прибягва до рентгенова снимка, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или компютърна томография.

 

Ядрено-магнитен резонанс
Като най-безопасен метод безспорно може да се посочи ядрено-магнитният резонанс. При него образът се получава след формиране на временно магнитно поле около тялото, пропускане на радиовълни през него и тяхното последващо улавяне и обработване. ЯМР може да се прави на почти всяка част на тялото. Тъй като не се прилага никакво йонизиращо лъчение, това изследване е едновременно безопасно и ефективно. Единственият му недостатък за момента е високата цена на фона на повечет от другите типове образни изследвания.

 

Рентгенография
Рентгеновите лъчи носят много по-сериозни рискове от опасни облъчвания. Това е добре изяснен факт и пред повечето рентгенови кабинети вече може да бъде открита информация за това колко време е необходимо на организма да неутрализира лъчението с оглед на това коя част на тялото е била „снимана“.

 

Компютърна томография
Това е по-прецизна форма на рентгеновото изследване, при което се получава подробна представа за моментното състояние на даден орган в детайли. Томографията носи най-големи рискове от опасно облъчване – в пъти по-сериозни от тези при стандартна рентгенография. Този риск обаче се компенсира от възможността за много по-задълбочено изследване, каквато рентгенът не може да предостави.

 

Количеството радиация, която организмът поглъща при образно изследване зависи от типа му и от зоната на тялото, която ще се изследва. Радиационното облъчване в случая се измерва в специални единици – милисиверти. Установено е, че от естествения йонизиращ радиационен фон на Земята поглъщаме средно около 3 милисиверта на година.

 

NEWS_MORE_BOX

 

На база на тези данни учените споделят за съпоставка облъчващия ефект на отделните типове образни изследвания. ЯМР на главата не води до никакво йонизиращо облъчване. При рентген на глава поглъщаме по-малко от 1 милисиверт йонизиращи лъчи – т.е. еквивалента на 4 месеца естествено облъчване от природата. При компютърна томография на главата ефектът е най-негативен. Тогава поглъщаме радиация, колкото бихме поели за почти цяла година от земния радиационен фон – над 2 милисиверта. Това означава, че за да се очисти от облъчването, организмът ще има нужда от над 1 година време.

 

Според тези данни учените дават ориентировъчни препоръки за това колко често е безопасно да си правим образни изследвания. Това зависи основно от възрастта и пола ни и от дозата получено облъчване, но са разработени определени норми. Изчислено е, че при комбинация от повече от 100 рентгенови или томографски изследвания се натрупва радиация, която може да доведе до раково заболяване.

 

Тези данни налагат към рентгеновите изследвания да се подхожда винаги с необходимите предпазни мерки и внимание и при всяка възможност да се търси по-безопасна тяхна алтернатива, особено при по-млади хора.