Управлението на личните финанси винаги е било от изключителна важност за живота на хората. За да се справим с тази нелека задача, на първо място трябва да притежаваме базова финансова грамотност и да спазваме стриктна дисциплина. В книгата си „Най-богатият човек във Вавилон“, Джордж Клейсън разказва историите на един бедняк, превърнал се в най- заможния човек на старото време. Въпреки художествения характер на разказите, тази книга на почти един век разкрива някои важни насоки за правилното мислене относно личните финанси. Книгата на Клейсън е последвана от редица други занимаващи се с темата, като с течение на времето историите придобиват по-съвременен облик, но всъщност всички се обединяват около следващите няколко факта. 

 

Може би най-важния съвет, който е част от всяка книга за лични финанси и който бихте получили от всеки финансов съветник е относно спестяването. Винаги е добра практика човек да харчи по-малко, отколкото печели, но общоприетата пропорция за спестяване е 1 към 10 т.е. всеки месец човек e добре да заделя 10% от парите, които е спечелил. По-този начин се изгражда финансовата дисциплина и се слага начало на натрупването на богатството. С течение на времето спестяванията се увеличават и възниква възможността за инвестиране, която е задължителна за успешно управление на личните финанси, тъй като във времето парите в брой губят стойността си, а инвестициите увеличават шансовете за забогатяване.


 

В днешно време възможностите за инвестиране са много, но всяка носи след себе си риск, който е специфичен и винаги трябва да бъде разгледан предварително. Един от вариантите е стартиране на собствен бизнес или с други думи - активно управление на натрупаното богатство. Собственият бизнес носи голяма възвръщаемост на инвестицията, но и голям шанс за нейната загуба. За да се ограничи рискът от несъстоятелност е препоръчително да се обърне внимание на друг вариант - пасивното управление на натрупаното богатство или пасивното инвестиране. Има много възможности за пасивно инвестиране, но ние ще Ви обърнем внимание на най-широко разпространения и носещ по-висока възвръщаемост от банковия депозит финансов инструмент - договорния фонд.

 

Договорният фонд събира вложенията на многобройни дребни, непрофесионални инвеститори и ги инвестира в разнообразен портфейл от финансови инструменти, според рисковия профил на фонда. Предимствата на договорните фондове са много, но едно от отличаващите ги е професионалното управление от специалисти, които ежедневно следят за представянето на инвестициите. Ще Ви запознаем с договорните фондове, управлявани от  специалистите на лицензираното от Комисията за финансов надзор управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

 

ДФ „Селект  Дивидент“ е високорисков договорен фонд с глобален фокус, инвестиращ предимно в акции на големи международни компании с установена дивидентна политика.  ДФ „Селект Регионал“ е също високорисков договорен фонд , но с регионален фокус, инвестиращ предимно в акции на водещи компании от ЦИЕ, Русия и Турция. ДФ „Селект  Баланс“ е балансиран договорен фонд, инвестиращ във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. А ДФ „Селект Облигации“ е нискорисков договорен фонд, инвестиращ основно в инструменти с фиксирана доходност (корпоративни облигации и държавни ценни книжа). Според рисковия си профил всеки един от Вас има възможност да закупи подходящия за него договорен фонд, а когато пожелае да направи обратно изкупуване, за да получи обратно паричния еквивалент на закупените от него дялове на фонд.

 

Фондовете, управлявани от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, са от отворен тип и при тях важно предимство е именно обратното изкупуване на дялове. Това е начин за реализиране на натрупаната печалба, а според българското законодателство, печалбата от реализираната доходност от договорните фондове е необлагаема с данък.

 

Имайки предвид възможните варианти, Вие може сами да прецените кой е подходящия за Вас фонд или да се обърнете към нашите финансови специалисти, които да Ви дадат насоки към достигане на Вашите цели. Договорен фонд „Селект Баланс“ се предлага в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. Договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“ се предлагат в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспектите на съответните фондове, които са достъпни на интернет страницата на управляващото дружество www.selectam.bg.

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.