Фармацевтичната компания “Janssen” на “Johnson & Johnson” обяви нови резултати от анализа на безопасността при комбинирането на “amivantamab- vmjw” с инхибитора на тирозинкиназата от трето поколение - рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR) лазертиниб, и базирана на платина химиотерапия (карбоплатин и пеметрексед) при пациенти с рецидивиращ/ рефрактерен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и EGFR мутации. 

 

След средно проследяване от около 7 месеца, комбинацията от “amivantamab- vmjw” и лазертиниб с карбоплатин и пеметрексед дава общо 50% положителен отговор. 


 

Наблюдаваният профил на безопасност на тази лечебна комбинация е в съответствие с докладвания преди това профил на безопасност на всеки отделен агент. Не са наблюдавани доказателства за нови сигнали за опасност или допълнителна токсичност.

 

Най-честите нежелани реакции, възникващи по време на лечението, включват неутропения (85%), обрив (75%), свързана с инфузията реакция и стоматит (60%), умора и паронихия (50% за всяко) и тромбоцитопения и гадене (40% за всяко).

 

„Пациентите с рецидивирал/ рефрактерен недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации в момента имат малко възможности за лечение. 

 

За тях възможностите на прецизираната медицина имат потенциала да променят хода на заболяването,” заявява д-р Александър Спира, който е главен изпълнителен и медицински директор и на “NEXT Oncology” във Вирджиния.

 

„Данните, които сме виждали при прилагане на комбинацията от амивантамаб с лазертиниб и химиотерапия допълнително демонстрират потенциала на този режим на лечение. Оптимисти сме за бъдещото проучване, което цели да подобри крайния изход за пациентите с EGFR недребноклетъчен рак на белия дроб”, обяснява д-р Сила.

 

„Фармацевтичната компания присъства на тазгодишната Световна конференция за рака на белия дроб. Това е доказателство за непрекъснатите ни усилия да подобрим резултатите за хората с недребноклетъчен рак, особено тези, чието заболяване се характеризира със специфични генетични мутации и които са склонни да бъдат недостатъчно третирани от настоящите стандарти за лечение", твърди д-р Джошуа Баумл - изпълнителен медицински директор на биотехнологичната компания. 

 

“Ангажираме се да изследваме потенциала на комбинирания режим с цел забавяне прогресията на заболяването. Целта е да се справим с продължаващото предизвикателство в лечението, а именно резистентността на пациенти с рецидивиращо/рефрактерно заболяване”, добавя д-р Баумл.

 

Референции:

Janssen Announces New Data Supporting Safety and Efficacy of RYBREVANT® and Lazertinib Combination for Patients with Non-Small Cell Lung Cancer and EGFR Mutations. (July 26th, 2022, United States).
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson - https://www.janssen.com/janssen-announces-new-data-supporting-safety-and-efficacy-rybrevantr-and-lazertinib-combination