Сред новите тенденции в лечението на част от злокачествените заболявания в метастатичен стадий е включването на имунотерапия самостоятелно или в комбинация с химиотерапия. Стимулирането на имунната система се осъществява с венозно вливане на много специфични лекарства, а не с прием на билки, гъби или екстракти от екзотични растения, към което самоволно погрешно залитат много пациенти.

 

PD-1 е рецептор по повърхността на имунни клетки, имащи отношение към противотуморния имунитет. При активиране на този рецептор имунната клетка се деактивира и се предизвиква нейната програмирана клетъчна смърт. Това е нормален регулаторен механизъм в човешкия организъм. 


 

По повърхността на някои туморни клетки, както и в туморната микросреда, се установяват активатори на този рецепторен път, които предотвратяват разпознаването на туморната тъкан от имунната система и потискат имунните функции. Днес са разработени и вече прилагани в практиката и в България, PD-1 и PD-L1 инхибитори. Тези лекарства индиректно стимулират имунната система да разпознава туморните клетки, като блокират PD-1 рецепторите и техните активатори.

 

За приложение на имунотерапия от този тип туморните блокчета от биопсията или операцията трябва да бъдат допълнително изследвани в лаборатории за това колко представени (експресирани) са тези рецептори и активатори (лиганди) в туморната тъкан на конкретния пациент. За всяка туморна локализация, линия на лечение и лекарствен продукт има различна граница по отношение на PD-L1/PD1 експресията, над която лекарството е показано за приложение. 

 

През последните 3 години Агенцията по храните и лекарствата (FDA) в САЩ одобри пет имунни чекпойнт инхибитори в терапевтичните алгоритми за метастазирал рак на пикочния мехур. Към момента за същата индикация в България се прилагат две от тези лекарства. Това е първият сериозен пробив в лечението на болните с метастазирал уротелен карцином, за които доскоро класическата химиотерапия беше единственият възможен тип лекарствено лечение.

 

Имунотерапията при метастазирал рак на пикочния мехур може да се използва самостоятелно като първа или втора линия на лечение (при прогресия по време или след платин-базирана терапия). За да бъде първи избор обаче, на този етап, пациентите трябва да са или неподходящи за Цисплатин-базирана химиотерапия, или в туморните блокчета да е установена висока експресия на PD-L1/PD1. При всички положения, дали като първи или втори избор, имунотерапията е вече в световните и български стандарти в лечението на метастазирал уротелен карцином. На практика, почти всеки пациент в този стадий на болестта на някакъв етап от лечението получава имунотерапия.

 

Интересна зависимост се установява при субгруповия анализ на проучването KEYNOTE-045. Данните показват, че имунотерапията с Пембролизумаб дава най-добър резултат като втора линия (в сравнение с химиотерапия) при болни с метастатичен уротелен карцином, които са активни пушачи. Тютюнопушенето е сред рисковите фактори за развитие на уротелен карцином, а изглежда, че вредният навик повишава имуногенността на злокачественото заболяване и потенциалната му чувствителност към имунотерапия.

 

Други обобщени ретроспекивни данни, докладвани на годишната среща на Европейската онкологична общност (27.10-01.10.2019 г.), демонстрират разлика в ефективността на имунотерапията в зависимост от пола на пациентите. Самостоятелното приложение на имунотерапия, независимо от локализацията, дава по-добри резултати при болните от мъжки пол. Комбинираната с химиотерапия имунотерапия е по-ефективна при пациентите от женски пол.

 

На конференцията бяха изнесени и резултати от проучването IMvigor 130, където комбинацията на имунотерапия с Атезолизумаб с платин-базирана химиотерапия демонстрира предимство пред химиотерапия самостоятелно като първа линия на лечение при метастазирал рак на пикочния мехур. Тези данни пренареждат терапевичните алгоритми в лечението на метастазиралото заболяване. 

 

За обективна преценка на вида на лечението към момента се взимат предвид експресията на PD-L1/PD1 в туморната тъкан, подходящ ли е болният за платин-базирана химиотерапия, пол, тютюнопушене. Независимо кога ще бъде вмъкната в лечебния план, имунотерапията при метастазирал уротелен карцином категорично намира своето място редом до химиотерапията, дава нови надежди и перспективи за развитие на лечението при тази група пациенти.