Означават ги още като втора генерация антипсихотици. Постепенно заемат мястото на класическите невролептици в лечението на психозите. Ето някои предимства, които обясняват повишения интерес към тях:

 

  • По-малко остри екстрапирамидни нарушения и по-рядко късна дискинезия (прегъване на жлъчния мехур);
  • Ефикасност по отношение на позитивните и негативните симптоми при шизофренията;
  • Предотвратяване на рецидиви;
  • Подобряване на когнитивния статус и настроението;
  • Ефикасност при пациенти, резистентни към типичните невролептици.

 


Изброените характерни особености нямат установен единен механизъм. Атипичността им се дължи на различни причини. Една от теориите е, че атипичните невролептици действат както на допаминовите, така и на 5-HT рецепторите, т.нар. двойна блокада. Което може да е причината за по-малкото нежелани реакции. Повлияване на серотониновите рецептори от атипичните невролептици е причината и за изявения им антидепресивен ефект. Не всички нови невролептици имат висок афинитет към серотониновите рецептори.

 

Представители на атипичните антидепресанти са: Clozapine, Risperidone, Olanzapine, Quetiapine, Aripiprazole, Amisulpride.
 

  • Closapine – атипичното поведение на това старо лекарство е отдавна известно и затова той се разглежда като прототип на тази група. Отличава се със селективен афинитет към различните допаминови рецептори. В същото време проявява силен афинитет и към серотониновите рецептори.

Ефективността му при психози е висока и включва подобряване на позитивните и негативните симптоми, когнитивните функции. Метаболизира се от CYP – ензимната система. При пушачи (заради по-засилената дейност на CYP – ензимите) се налага назначаване на по-високи дози. Не предизвиква двигателни нарушения, но има специфична токсикологична характеристика, може да предизвика гърчове, седация и метаболитни нарушения. Той става стандарт на атипичните невролептици, но дава доста чести нежелани ефекти.

 

  • Olanzapine – освен антипсихотичната си активност, оказва и благоприятен ефект върху настроението, паметта и вниманието.
  • Aripiprazole – един от най-новите продукти в групата. Той е антипсихотик с добър анксиолитичен и антидепресивен потенциал и положителен ефект върху когнитивните функции. Отличава се с отличен токсикологичен профил – ниска честота на екстрапирамидни нарушения, както и отсъствие на метаболитни, ендокринни и аритмогенни ефекти. Сравнително чести са оплаквания като безсъние, нервност, главоболие и стомашно-чревни нарушения.
  • Amisulpride – също сравнително нов продукт. Отличава се с по-малко ендокринни нарушения и наддаване на телесна маса. Прилага се във високи дози, поради затрудненото усвояване.