Един от въпросите, които ни вълнуват най-силно по време на тази пандемията, е каква продължителност на имунитета се получава след среща на организма със SARS-CoV-2. От известно време се появяват "плахи" изследвания, но предвид, че се намираме все още в нестихваща пандемия и променящ се вирус, кратък срок, за който да се направят подобни проучвания и изводи, все още е рано да се очакват окончателни костатации по отношение на трайността на имунитета след коронавирусна инфекция или ваксинация.


Така от изследвания досега се споменава, че имунитет срещу вируса организмът ни има до 5-6 месеца след прекарана инфекция, дори до 9 и година.


Какво получаваме като изводи от ново изследване, включващо 3000 италианци, срещнали се с коронавируса при първата вълна в Европа?Изследователският екип се съставлява от учени от два университета – този на италианската провинция Падуа и Имперския Лондонски колеж.

Изследването е направено при жителите на италианската комуна Во – обхваща 85% от тях. Те са изследвани за коронавирусна инфекция през февруари-март 2020 г. Нивото на антителата им е измервано през май и през ноември миналата година посредством различни тест системи. 


Констатациите на изследователите са, че при 98,8% от инфектираните в началото на миналата година антитела са налични и при изследванията от ноември, макар че средното им количество било леко занижено, което възлиза на 9-месечен период. Интересното е, че титър за антитела при някои се появил едва през май, отбелязват учените. Те предполагат, че това се дължи на повторна среща на същите хора с коронавируса. 


Екипът отбелязва, че нивото на антителата видимо се различава в зависимост от използваната тест система. Според тях това означава, че е необходимо да се подхожда с внимание при сравнение на такива показатели сред населението, тъй като в различните страни се използват различни технологии за определяне нивото на антителата. 


Най-съществената констатация на изследователите е, че титърът бил еднакъв както при преболедувалите ковид, така и при тези, които изкарали коронавирусната инфекция безсимптомно. Това заключение се различава от направени досега констатации при подобни проучвания. 


"Не намерихме доказателства, че нивата на антителата се различават значително при изкаралите инфекцията симптомно и безсимптомно. Това може да предполага, че силата на имунния отговор не зависи от тежестта на протичане на коронавирусната инфекция", коментират авторите.*


Екипът прави и оценка на риска от заразяване при хора, които живеят заедно с инфектирани. На база анализа им те стигат до извода, че вероятността заразен да предаде инфекцията на членове от домакинстото е 1 към 4. За 79% от случаите на заразяване отговорни били 20% от инфектираните. 


Това означава, че голяма част от болните не заразяват други хора. Такива изводи са направени и от предишни изследвани със сходни резултати. **
Според учените рискът от заразяване е свързан с поведенчески фактор – спазване на социална дистания, ограничаване на броя контакти и носене на маска. 

 

Източници: 
*COVID-19 antibodies persist at least nine months after infection | Imperial News | Imperial College London
**Just 2% of SARS-CoV-2-positive individuals carry 90% of the virus circulating in communities | medRxiv

SARS-CoV-2 antibody dynamics and transmission from community-wide serological testing in the Italian municipality of Vo’ | Nature Communications