ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Талерт

Talert

syr. 1 mg/1 ml - 120 ml 
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TALERT 1 mg/ml syrup ТАЛЕРТ 1 mg/ml сироп

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
В 1 ml сироп се съдържа активно вещество цетиризинов дихидрохлорид (cetirizine
dihydrochloride) 1 mg.
Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат.
За пълния списък на помощните вещества, виж точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Сироп
Бистра, сироповидна течност с жълтокафяв цвят и специфичен "екзотик" мирис.

КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 Терапевтични показания
При възрастни и деца над 2-годишна възраст:
- за облекчаване на назалните и очни симптоми на сезонен и целогодишен алергичен ринит;
- за облекчаване на симптомите на хронична идиопатична уртикария.

4.2 Дозировка и начинна приложение

Деца на възраст от 2 до 6 години: по 2,5 ml (2,5 mg) дневно.
Деца на възраст от 6 до 12 години: по 5 ml 2 пъти дневно.
Възрастни и деца над 12 години: по 10 ml (10 mg) веднъж дневно.

Пациенти над 65-годишна възраст: няма данни, които да предполагат намаляване на дозата при пациенти в старческа възраст, при условие, че бъбречната функция е нормална.

Пациенти с умерено до тежко бъбречно нарушение: интервалът на приемане трябва да се индивидуализира в зависимост от бъбречната функция. Дозата се адаптира с помощта на следната формула за определяне клирънса на креатинина (Clcr).

Clcr = 140 - възрастта(в години) х тегло (в килограми) х 0,85 (за жени)/72*серумен креатинин (mg/dl)

Адаптиране на дозата при пациенти с нарушена бъбречна функция

Група Clcr (ml/min) Доза и честота на прилагане
Нормална > 80 10 mg веднъж дневно
Лека 50-79 10 mg веднъж дневно
Умерена 30-49 5 mg веднъж дневно
Тежка < 30 5 mg веднъж на два дни
Пациенти с терминална < 10 противопоказано
бъбречна недостатъчност и
пациенти на диализа

При педиатрични пациенти с бъбречни увреждания дозата трябва да се адаптира индивидуално, в зависимост от бъбречния клирънс, възрастта и теглото на пациента.
Пациенти с чернодробно увреждане: не се налага адаптиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане.
Пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане: препоръчва се адаптиране на дозата (вж. пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане).

4.3 Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещество, към някое от помощните вещества, хидроксизин или пиперазинови производни. Пациенти с тежко бъбречно увреждане и креатининов клирънс под 10 ml/min.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки ири уиотреба
- В терапевтични дози не са наблюдавани клинично значими взаимодействия с алкохол (при концентрация на алкохол в кръвта 0,5 g/l). Въпреки това се препоръчва повишено внимание при едновременна употреба на алкохол.
- Необходимо е да се прилага с повишено внимание при пациенти с епилепсия или риск от припадъци.
- Употребата на продукта не се препоръчва при деца под 6-годишна възраст, тъй като не е възможно точно адаптиране на дозата.
- В състава на сиропа като помощни вещества се съдържат матил- и пропил парахидроксибензоат, които, макар и рядко, могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип) и много рядко бронхоспазъм.
- В сиропа се съдържа аспартам, източник на фенилаланин. Може да е вреден за хора с фенилкетонурия.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Поради профила на фармако кинетиката, фармако динамиката и поносимостта на цетиризин не се очаква взаимодействие с този антихистамин. Няма данни за фармакодинамични и значими фармакокинетични взаимодействия с псевдоефедрин или теофилии (400 mg дневно). Степента на резорбция на цетиризин не се променя от храната, но скоростта на резорбция е слабо понижена.

4.6 Бременност и кърмене
Клиничните данни за употребата на цетиризин при бременни жени са много ограничени.
Експерименталните проучвания при животни не показват пряко или непряко вредно
въздействие върху бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или
постнаталното развитие.
Предписването на бременни или кърмещи жени трябва да става с повишено внимание, тъй като
цетиризин преминава в кърмата.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Обективните изследвания върху способността за шофиране, латентността на съня и психомоторната активност не са показали клинично значими ефекти при дози от 10 mg.
Пациентите, възнамеряващи да шофират, да извършват потенциално опасни дейности или да работят с машини, не трябва да превишават nрепоръчваната доза. При по-чувствителни пациенти, едновременната употреба на алкохол или други лекарствени продукти с потискащ ефект върху нервната система, може да причини допълнително понижаване на вниманието и да наруши изпълнението на дейностите.

4.8 Нежелани лекарствени реакции
Клиничните проучвания показват, че цетиризия в препоръчваните дози причинява леки нежелани лекарствени реакции върху ЦНС, включващи сомнолентност, умора, замаяност и главоболие. В някои случаи се наблюдава парадоксално стимулиране на ЦНС. Въпреки че цетиризия е селективен антагонист на периферните Н1-рецептори и не притежава значителна антихолинергична активност, се съобщава за отделни случаи на микпионни нарушения, нарушения в акомодацията на очите и сухота в устата. Докладвани са отделни случаи на нарушена чернодробна функция с повишени стойности на чернодробните ензими, придружени от повишаване на билирубина. В повечето случаи това се нормализира след прекратяване на приема на цетиризин.

Клинични проучвания
Повече от 3 200 пациенти, приемаши цетиризин, са включени в двойно-слепи контролирани клинични или фармакоклинични проучвания, сравняващи цетиризия с плацебо или други антикистамини в препоръчваната доза (10 mg дневно за цетиризин). За тази сборна популация са докладвани следните нежелани лекарствени реакции при прилагане на 10 mg цетиризия в плацебо-контролирани проучвания при честота 1% или повече:


Нежеланите лекарствени реакции с честота 1% и повече при деца на възраст от 6 месеца до 12 години, наблюдавани при плацебо-контролирани клинични или фармакоклинични проучвания са:

Нежелани лекарствени реакции (WНO-ART) Цетиризин 10 mg (n=1656) Плацебо (n=1294)

Целия организъм - общи нарушения
Умора 1,63 % 0,95 %

Нарушения на централната и
периферна нервна система
Замаяност 1,1 % 0,98 %
Главоболие 7,42 % 8,07 %

Стомашно-чревни нарушения
Болки в корема 0,98 % 1,08 %
Сухота в устата 2,09 % 0,82 %
Диария 1 % 0,6 %

Психични нарушения
Сомнолентност 9,63 % 5 %

Респираторни нарушения
Фарингит 1,29 % 1,34 %

Въпреки статистически по-голямата честота в сравнение с плацебо, сомнолентността е била лека до умерена в повечето случаи. Обективни изследвания при други проучвания показват, че обичайните дейности не се повлияват в препоръчваните дневни дози при здрави, млади доброволци.

Нежеланите лекарствени реакции с честота 1 % и повече при деца на възраст от 6 месеца да 12 години, наблюдавани при плацебо-контролирани клинични или фармакоклинични проучвания са:

Нежелани лекарствени реакции (WНO-ART) Цетиризин 10 mg (n=1656) Плацебо (n=1294)

Стомашно-чревни нарушения
Диария 1 % 0,6 %

Психични нарушения
Сомнолентност 9,63 % 5 %

Респираторни нарушения
Ринит 1,4 % 1,1 %

Целия организъм - общи нарушения
Умора 1 % 0,3 %

Постмаркетингов опит
В допълнение към нежеланите реакции, наблюдавани по време на клиничните проучвания и изброени по-горе, единични случаи на следните нежелани лекарствени реакции са докладвани като постмаркетингов опит. За тези, по-рядко съобщавани нежелани реакции оценката на честотата (нечести: > 1/1 000 до < 1/100, редки: > 1/10 000 до < 1/1 000, много редки: < 1/10 000) е направена въз основа на постмаркетинговия опит.

Изследвания: редки - повишаване на теглото
Сърдечни нарушения: тахикардия
Нарушения на кръвта и лимфната система: много редки - тромбоцитопения
Нарушения на нервната система: нечести - парестезия; редки - конвулсии, нарушения в движението; много редки - дисгезия, синкоп, тремор, дистония, дискинезия
Нарушения на очите: много редки - нарушение на акомодацията, замъглено зрение, окулогирация
Стомашно-чревни нарушения: нечести - диария
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: много редки - дизурия, енуреза
Нарушения на кожата и подкожната тъкан: нечести - пруритус, зачервяване; редки - уртикария; много редки - ангионевротичен едем, фиксиран лекарствен обрив
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: нечести - астения, неразположение; редки - оток
Нарушения на имунната система: редки - свръхчувствителност; много редки - анафилактичен шок
Хепато-билиарни нарушения: редки - нарушена чернодробна функция (повишени трансаминази, алкална фосфатаза, гама-GT и билирубин).
Психични нарушения: нечести - тревожност; редки - агресивност, обърканост, депресия, халюцинации, безсъние; много редки - тикове

4.9 Предозиране
Симптоми
Симптомите, наблюдавани след предозиране с цетиризин, са свързани основно с ефекти върху ЦНС или с ефекти, предполагащи антихолиергично действие.
Нежеланите реакции, докладвани след приема на дози, най-малко 5 пъти по-високи от препоръчаните дневни дози са: обърканост, диария, замайване, умора, главоболие, неразположение, мндриаза, пруритус, безпокойство, успокоение, сомнолентност, ступор,
тахикардия, тремор и задръжка на урина.

Мерки при предозиране
Няма специфичен антидот. В случай на предозиране се препоръчва симптоматично или поддържащо лечение. След наскоро случило се поглъщане трябва да се направи стомашна промивка. Цетиризин не се елиминира ефективно чрез диализа.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: Антихистамини за системно приложение. Пиперазинови деривати, АТС код R06AЕО7
Цетиризин, метаболят на хидроксизин, е мощен и селективен антагонист на периферните Н1­рецептори. In vitrо-проучванията за рецепторно свързване не показват измерим афинитет към други, освен към Н1-рецепторите. В резултат на този анти-Н1 ефект, цетиризия проявява антиалергично действие: в доза от 10 mg веднъж или 2 пъти дневно той инхибира късната фаза на включване на клетките на възпалението, специално на еозинофилите, в кожата и конюнктивата на атопични пациенти, подложени на действието на антигена. Проучванията при здрави доброволци показват, че цетиризия в дози от 5 и 10 mg силно инхибира обрива и зачервяването, индуцирани от много високи концентрации на хистамин в кожата, но тази връзка не е проучена. В проучване, продължило 35 дни при деца от 5 до 12-годишна възраст, не се установява толеранс към антихистаминовия ефект (потискане на обрива и зачервяването) на цетиризин. След прекъсване на продължително лечение с цетиризин, кожата възстановява своята нормална реактивност към хистамин до 3 дни. В 6-седмично плацебо-контролирано проучване при 186 пациенти с алергичен ринит и придружаваща лека до умерена астма, приложението на цетиризия по 10 mg веднъж дневно подобрява симптомите на ринита и не повлиява белодробната функция. Това проучване доказва безопасността на приложение на цетиризия при алергични пациенти с лека до умерена астма. В плацебо-контролирано проучване цетиризин, прилаган във висока дневна доза от 60 mg за 7 дни, не причинява статистически значимо удължаване на QТ-интервала. Проучванията показват, че употребата на цетиризия в препоръчваните дози подобрява качеството на живот на пациентите с целогодишен и сезонен алергичен ринит.

5.2 Фармакокинетични свойства
Резорбция
Максимална равновесна плазмена концентрация от порядъка на 300 ng/ml се достига на 1±0,5 h
след перорален прием.
Не се наблюдава кумуnиране на цетиризия след прием на дневна доза 10 mg за 10 дни.
Цетиризин в дози от 5 до 60 mg притежава линеен фармакокинетичен профил.
Разпределението на фармакокинетичните параметри, като максимална плазмена коицентрация
(Cmax) и площ под кривата (AUC), е еднакво при доброволци.
Степента на резорбция на цетиризия не се намалява от храната, независимо че скоростта на
резорбция се понижава. Степента на бионаличност на цетиризин не се повлиява от лекарствената форма и е еднаква при приложението на перорален разтвор, капсули и таблетки.

Разпределение - свързва се с плазмените протеини до 93%. Обемът Цетирнзнн не променя свързването на плазмените протеини с варфарин.
Метаболизъм - цетиризин не претърпява значителен метаболизъм при първо през черния дроб.

Екскреция
Около 2/3 от дозата се екскретира непроменена в урината. Терминалният полуживот е приблизително 10 часа.

Специални категории пациенти
Пациенти в напреднала възраст: При перорален прием на еднократна доза от 10 mg цетиризин при 16 пациенти в напреднала възраст времето на полуживот се повишава с около 50%, а клирънсът намалява с 40% сравнено с пациенти в млада възраст. Предполага се, че намаляването на клирънса nри доброволци в напреднала възраст се дължи на намаляване на бъбречната функция.

Деца, кърмачета и малки деца: Времето на полуживот на цетиризин е около 6 часа при деца от 6 до 12 години и 5 часа nри деца от 2 до 6 години. При кърмачета и малки деца от 6 до 24­месечна възраст, то е понижено до 3,1 часа.

Пациенти с бъбречно увреждане: При пациенти с леко бъбречно увреждане (креатининов клирънс над 40 ml/min) фармакокинетиката е nодобна на тази при здрави доброволци. При nациенти с умерено бъбречно увреждане има 3-кратно увеличение на времето на полуживот и 70% намаление на клирънса, в сравнение със здрави доброволци. При nациенти на хемодиализа (с креатининов клирънс под 7 ml/min) след прием на еднократна nерорапиа доза от 10 mg цетиризин има 3-кратно увеличение на плазменият полуживот и 70% намаление на клирънса, в сравнение с обичайното. Цетиризин слабо се елиминира nри хемодиализа. Необходимо е адаnтиране на дозата nри nациенти с умерено или тежко бъбречно увреждане (вж. точка 4.2).

Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с хронични чернодробни заболявания (хепатоцелуларна, халестатична и билиарна цироза) при еднократен прием на 10 или 20 шg цетиризин се наблюдава увеличаване на плазмения nолуживот с 50% и с 40% намаляване на клирънса, в сравнение със здрави индивиди. Адаптиране на дозата при пациенти с чернодробни нарушения е необходимо, само ако е налице придружаващо бъбречно увреждане.

5.3 Предклинични данни за безоnасност
Предклиничните данни ие nоказват особен риск за хората съгласно конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
6.1 Списък на помощните вещества
Натриев ацетат трихндрат, ледена оцетна киселина, глицерол, пропиленгликол, метил
парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, аспартам, течна есенция "екзотик".

6.2 Несъвместимости
Не са установени.

6.3 Срок на годност
2 години
Срок на годност след отварянето на бутилката - до 1 месец.

6.4 Специални условия на съхранение
Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 30°С. Да не се замразява.

6.5 Данни за опаковката
Сироп 120 ml в тъмна стъклена бутилка с алуминиева или полиетиленова капачки или в тъмни
бутилка от полиетилен терефталат с полиетиленова капачка, заедно с мерителна чашка/лъжичка и листовка в картонена кутия.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляпе
Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
СОФАРМА АД
ул. Илиенеко шосе 16, 1220 София, България

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Рег. N2 2008029 1/19.12.2008

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
19.12.2008

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
Декември 2009
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТАЛЕРТ 10 mg филмираи и таблетки
TALERT 10 mg film-coated tablets

цетиризинов дихидрохлорид (cetirizine dihydrochloride)

Прочетете внимателно цялата лпстовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание при възрастни и деца над 12 години.
Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да
спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
При деца на възраст от 6 до 12 години лекарството се отпуска по лекарско предписание.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не
се подобряват до 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Талерт и за какво се използва
2. Преди да приемете Талерт
3. Как да приемате Талерт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Талерт
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАЛЕРТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Талерт е противоалергично лекарство, което съдържа активното вещество цетиризинов
дихидрохлорид.
Талерт се използва при възрастни и деца над 6-годишна възраст:
- за облекчаване на назалните (носните) и очните симптоми при сезоиен и целогодишен
алергичен ринит;
- за облекчаване при хронична копривна треска (хронична идиопатична уртикария).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАЛЕРТ
Не приемайте Талерт
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя ОТ помощните съставки, към хидроксизин или към други пиперазииови производни (подобни активни вещества на други лекарства):
- ако сте с тежко бъбречно увреждане (тежка бъбречна недостатъчност и клирънс на креатинина под 10 ml/min);

Обърнете специално внимание при употребата на Талерт
- Ако имате бъбречна недостатъчност, обърнете се за съвет към Вашия лекар; ако е необходимо той ще назначи по-ниска доза.
- Ако имате епилепсия и риск от гърчове, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.
- В обичайни дози не са наблюдавани клинично значими взаимодействия на цетиризин с алкохол (при концентрация на алкохол в кръвта 0,5 g/l, съответстваща на чаша вино). Въпреки това, както при всички антихистамини, не се препоръчва едновременна употреба на алкохол.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали
други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
При употребата на цетиризин не се очакват взаимодействия с други лекарства.

Прием на Талерт с храни и напитки
Храната не оказва значимо влияние върху резорбцията на цетиризин.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Употребата на Талерт не се препоръчва по време на бременност. Случайна употреба от бременни жени не би трябвало да води до увреждане на зародиша, но въпреки това употребата на лекарството трябва да се преустанови.
Поради отделяне на цетиризин в кърмата, употребата на Талерт в периода на кърмене е нежелателна. В случаите на наложителна употреба кърменето трябва да се преустанови.

Шофиране и работа с машини
Клиничните проучвания не са показали нарушения на вниманието, бодростта и способността за шофиране след прием на Талерт в препоръчваните дози. Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално опасни дейности или да работите с машини, не трябва да превишавате препоръчваната доза. Внимателно преценете ефекта на лекарството. Ако сте от групата на чувствителните пациенти, има вероятност да откриете, че едновременната употреба на алкохол или други средства с потискащ ефект върху нервната система, може да причини допълнително понижаване на вниманието и да повлияе на способността Ви да реагирате.

Важна информация отяосно някои от съставките на Талерт
- Лекарственият продукт съдържа като помощно вешество лактоза монохидрат. Ако лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да вземете този лекарствен продукт.
- В състава на лекарствения продукт е включено пшенично нишесте. Не представлява риск за хора с цьолиакия. Пациенти с пшенична алергия (различна от цьолиакия) не трябва да приемат това лекарство.

3 КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАЛЕРТ
Винаги приемайте Талерт сироп точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Следвайте препоръките по-долу, освен ако Вашият лекар не Ви е дал други указания за употребата на Талерт сироп.

Деца на възраст от 2 до 6 години: по 2,5 ml (2,5 mg) дневно.
Деца на възраст от 6 до 12 години: по 5 ml 2 пъти дневно.
Възрастни и деца над 12 години: по 10 ml (10 mg) веднъж дневно.
Пациенти с умерено до тежко бъбречно уврежане
При пациенти с умерено бъбречно увреждане се препоръчва прием на 5 ml сироп веднъж дневно.
Ако прецените, че ефектът на Талерт е твърде слаб или прекалено силен, моля консултирайте

Продължителност на лечението
Продължителността на лечението зависи от вида, продължителността и повлияването на
оплакванията и се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Талерт
Ако смятате, че сте предозирали Талерт сироп, моля уведомете Вашия лекар. Той ще прецени какви мерки да се предприемат, ако са необходими.
След предозиране описаните по-долу нежелани реакции могат да се случват с повишена
честота. Наблюдавани са следните нежелани реакции: объркване, диария, замайване, умора,
главоболие, неразположение, разширяване на зениците, сърбеж, безпокойство, успокояване,
сънливост, ступор (вцепенение), необичайно ускорен сърдечен ритъм, треперене и задръжка на
урина.

Ако сте пропуснали да приемете Талерт
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля
попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Талерт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Следвашите нежелани реакции са наблюдавани в постмаркетинговия период. Честотата им е определена така: (чести: от 1 пациент на 100 до 1 на 10; нечести: от 1 пациент на 1000 до 1 на 100; редки: от 1 пациент на 10 000 до 1 на 1000; много редки: по-малко от 1 на 10 000).
- Нарушения на кръвта и лимфната система: много редки тромбоцитопения (ниски нива на
тромбоцитите в кръвта);
- Цялото тяло: чести - умора;
- Сърдечни нарушения: редки - тахикардия (учестен сърдечен пулс);
- Нарушения на очите: много редки - нарушение на акомодацията, замъглено зрение неконтролирани движения на очите;
- Стомашно-чревни нарушения: чести - сухота в устата, гадене, диария: нечести: - болка в корема;
- Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: нечести: астения (пълно изтощение), неразположение; редки - оток (подуване);
- Нарушения на имунната система: редки - алергични реакции, някои от които тежки (много рядко);
- Чернодробно-жлъчни нарушения: редки - нарушена чернодробна функция;
- Изследвания: редки - повишаване на теглото;
- Нарушения на нервната система: чести - замаяност, главоболие: нечести - парестезия (необичайни усещания по кожата): редки - конвулсии, двигателни нарушения: много редки - синкоп, тремор, дисгеузия (променен вкус);
- Психични нарушения: чести - сънливост: нечести - тревожност: редки - агресивност,
обърканост, депресия, халюцинации, безсъние: много редки - тикове;
- Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: много редки - патологично отделяне
- Нарушения на дихателната система: чести - фарингит, ринит;
- Нарушения на кожата и подкожната тъкан: нечести - сърбеж, обрив; редки - копривна треска; много редки - оток, фиксиран лекарствен обрив.

Уведомете Вашия лекар в случай на поява на някоя от посочените нежелани реакции. При
първите признаци на реакция на свръхчувствителност, спрете приема на Талерт.
Вашият лекар ще ще прецени тежестта на състоянието и ще реши какви следващи мерки е необходимо да се предприемат.
Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля
уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАЛЕРТ
В оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 30 С.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Талерт след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност
отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Талерт сироп

Активното вещество е цетиризинов дихидрохлорид 1 mg в 1 ml сироп.
Другите съставки са: натриев ацетат трихидрат, ледена оцетна киселина, глицерол, пропиленгликол, метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, аспартам, течна есенция "екзотик".

Как изглещца Талерт сироп и какво съдържа опаковката
Бистра, сироповидна течност с жълтокафяв цвят и специфичен "екзотик" мирис.
Сироп 120 ml в тъмна стъклена бутилка с алуминиева или полиетиленова капачка или в тъмна
бутилка от полиетилен терефталат с полиетиленова капачка, заедно с мерителна чашка/лъжичка и листовка в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобренне на листовката: декември 2009.


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter