ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Сумамед Форте Сироп

Sumamed Forte Syrup

powd. susp. 200 mg/5 ml - 15 ml
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско название на лекарствения
Sumamed forte syrup 200 mg/5 ml, 15 ml
Сумамед форте сироп 200 mg/5 ml, 15 ml
Sumamed forte syrup 200 mg/5 ml, 30 ml
Сумамед форте сироп 200 mg/5 ml, 30 ml
Sumamed forte syrup 200 mg/5 ml, 37,5 ml
Сумамед форте сироп 200 mg/5 ml, 37,5 ml

2. Количествен и качествен състав
Всеки 5 ml от Сумамед форте сироп съдържат 200 mg azithromycin като дихидрат.

3. Лекарствена форма
Прах за перорална суспензия

4. Клинични данни
4.1. Показания
Sumamed е показан при лечение на инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми (виж 5.1. Фармакодинамични свойства), както са посочени:
- Инфекции на горните дихателни пътища: бактериален фарингит/тонзилит, синуит
и възпаление на средното ухо.
- Инфекции на долните дихателни пътища: бактериален бронхит, интерстициална и алвеоларна пневмония.
- Инфекции на кожата и меките тъкани: еритема хроника мигране (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия.
- Инфекции на стомаха и дванадесетопръстника, причинени от Helicobacter pylori.

4.2 Дозировка и начин на употреба
Инфекции на горните и долните дихателни пътища, кожата и меките тъкани (с изключение на еритема мигранс): цялата доза от 30 mg/kg (с изключение на еритема мигранс): 10 mg/kg веднъж дневно в продължение на 3 дни.

Дозировките при деца са в зависимост от теглото:

телесно тегло Сумамед прах за приготвяне Сумамед прах за приготвяне
на перорална суспензия 100мг/5мл на перорална суспензия 200мг/5мл

5 кг 2,5 мл (50 мг) -
6 кг 3 мл (60 мг) -
7 кг 3,5 мл (70 мг) -
8 кг 4 мл (80 мг) -
9 кг 4,5 мл (90 мг) -
10-14 кг 5 мл (100 мг) 2,5 мл (100 мг)
15-24 кг - 5 мл (1 голяма лъжица - 200 мг)
25-34 кг - 7,5 мл (1 голяма и 1 малка лъжица)
35-44 кг - 10 мл (2 големи лъжици - 400 мг)
> 45 кг - Трябва да се приложи дозировка за
възрсатни

Azithromycin е ефективен nри лечение на стреnтококов фарингит при деца, прилаган еднократно дневно в дозировка от 10 mg/kg или 20 mg/kg в nродължение на 3 дни. При сравняване на тези 2 дозировки по време на клиничните проучвания е установено, че те имат сходна ефективност, въпреки че ерадикацията на бактериалния причинител е по-значима при прилагане на дневна доза от 20 mg/kg. Въпреки тези данни, лекарството на първи избор при профилактика на фарингит с причинител Streptococcus pyogenes и ревматична треска в следствие от инфекцията е penicillin.
За еритема мигранс цялата дозировка е 60 mg/kg: първия ден 20 mg/kg, последвана от 10 mg/kg от 2 до 5 ден в еднократен прием.
Дозировката при лечение на инфекции на стомаха и дванадесетопръстника, nричинени от Helicobacter pylori е 20 mg/kg дневно в комбинация с подходящи лекарства по преценка на лекаря.

Бъбречна недостатъчност
При пациенти с леко увредена бъбречна функция (креатининов клирънс >40 ml/min) не е необходима корекция на дозировката. Не са провеждани проучвания при пациенти със стойности на креатининовия клирънс < 40 ml/min и по тази nричина е препоръчително при тях да се подхожда с повишено внимание.
Чернодробна недостатъчност Azithromycin се метаболизира в черния дроб и се екскретира чрез жлъчката и не бива да се прилага при пациенти, страдащи от тежка чернодробна недостатъчност. Не са провеждани проучвания, свързани с прилагане на azithromycin при тези пациенти.
Начин на приложение Сумамед® под формата на перорална суспензия се прилага веднъж дневно, поне един час преди хранене или 2 часа след хранене. Точната дозировка се измерва с помощта на спринцовка за перорално дозиране или мерителна лъжица, които са приложени към опаковката (до 15 kg се използва спринцовката, а над 15 kg ­лъжицата).

4.3. Противопоказания
Sumamed е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към azithromycin, макролиди или някоя от съставките на лекарствения продукт.
Поради теоретичната опасност от поява на ерготизъм, azithromycin не бива да се прилага заедно с лекарствени продукти, съдържащи ерготаминови производни.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба
Алергични реакции: В редки случаи се съобщава за сериозни алергични (рядко фатални) реакции като ангионевротичен едем и анафилактични реакции. Някои от тези реакции имат като резултат рецидивиране на симптомите, което води до удължаване на периода за наблюдение и лечение.
Стрептококави инфекции: Обикновено лекарство на първи избор при лечение на фарингит/тонзилит с nричинител Streptococcиs pyogenes, както и при профилактика на остра ревматична треска е peпicillin. Azithromycin е ефективен срещу стрептококави инфекции на орофаринкса, но няма информация по отношение на ефективността му при предотвратяване на остра ревматична треска.
Суперинфекции: Както и при другите продукти, съществува вероятност от поява на
суперинфекции (напр. гъбични инфекции).

4.5. Лекарствени и други взаимодействия
Храната намалява абсорбцията на azithromycin, затова всяка доза трябва да се взема най-малко 1 час nреди или 2 часа след ядене.

Антиацидни лекарствени продукти: При изучаване на ефекта от едновременно nрилагане на azithromycin и антиациди върху фармакокинетиката на azithromycin не са установени значими промени в бионаличността, въпреки, че е установен спад в максималните плазмени концентрации на azithromycin с 30%. Azithromycin трябва да се прилага най-малко 1 час преди или 2 часа след прием на антиациден продукт.

Carbamazepine: По време на проучване на фармакокинетичните взаимодействия, проведено при здрави доброволци, е установено, че azithгomyciп не повлиява значимо плазмените нива на caгbamazepine или на активните му метаболити. Ciclosporine: Някои антибиотици от групата на макролидите повлияват метаболизма на cyclosporine. Тъй като не са провеждани конкретни проучвания по отношение на възможния ефект от комбинирането на azithromycin и cyclospoгine, е необходимо внимателно да се прецени терапевтичната полза от комбинирането им. В случай, че едновременното им прилагане е оправдано и наложително, следва да се мониторират стойностите на ciclosporin и при необходимост да се коригира дозировката му.

Кумаринови антикоагуланти: Установена е повишена тенденция към поява на кръвоизливи в резултат от едновременно прилагане на azithromycin и орални кумаринови антикоагуланти. Препоръчва се по-често проследяване на протромбиновото време. Digoxin: При някои пациенти е установено, че антибиотици от групата на макролидите нарушават чревния метаболизъм на digoxin. Този факт трябва да се има предвид при пациенти, едновременно приемащи azithromycin и digoxin. Възможно е повишаване на концентрацията на digoxin и се препоръчва мониториране на стойностите му в плазмата.

Ерготаминови производни: Поради теоретичната възможност от поява на ерготизъм azithromycin трябва да се прилага внимателно с ергетаминови производни.

Methylprednisolone: По време на проучване на фармакокинетичните взаимодействия, проведено при здрави доброволци, е установено, че azithromycin не повлиява значимо плазмените нива на methylprednisolone.

Terfenadine: Врезултат от появата на сериозни ритъмни нарушения в резултат от удължаване на QT интервала при пациенти, приемали антиинфекциозни продукти вкомбинация с terfenadine са провеждани проучвания върху взаимодействията. По време на фармакокинетичните проучвания няма данни за настъпили взаимодействия между azithromycin и terfenadine. В някои от случаите не е било възможно да се изключи вероятността от взаимодействие напълно, но не са били налице конкретни данни за такова взаимодействие. Както и при другите макролиди, и при azithromycin трябва да се подхожда с повишено внимание при комбиниране с terfenadine.

Theophylline: Azithгomycin не повлиява фармакокинетиката на Theophylline при здрави доброволци, в случаите когато двете лекарства са прилагани заедно. Комбинирането на Theophylline и други макролидни антибиотици понякога води до повишаване на серумните нива на Theophylline.

Zidovudine: Еднократни дозировки от 1200 mg, както и дози от 1200 mg и 600 mg, приложени многократно не оказват влияние върху фармакокинетичните показатели в плазмата или екскрецията на zidovudine чрез урината, както и и на активния му метаболит в мононуклеарните клетки на периферното кръвообращение. Клиничното значение на тези данни не е напълно изяснено, но те могат да са от полза за пациентите.

Didanosine: Едновременното прилагане на didaпosiпe и дневни дози от 1200 mg azithгomycin при 6 пациенти не е оказало влияние върху фармакокинетиката на didanosine в сравнение с плацебо. Rifabutine: Едновременното прилагане на rifabutiпe и azithгomyciп не повлиява серумните концентрации на нито едно от лекарствата. Установена е поява на неутропения при комбинираното им приложение. Тя се свързва с прилагането на rifabutine и не е установена причинно-следствена връзка с употребата на azithromycin.

4.6. Бременност и кърмене
Проучванията върху животни показват, че azithromycin преминава през плацентата, но няма доказателства, че уврежда плода. Подобни проучвания не са провеждани при бременни жени. Тъй като проучванията върху животни не винаги са репрезентативни по отношение на възможните резултати при хора, в случай на бременност azithromyciп трябва да се прилага само при липса на друга алтернатива.
Няма данни дали azithromycin преминава в кърмата и по тази причина лекарството трябва да се прилага само при липса на друга алтернатива.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не са известни данни за влияние на Сумамед форте сироп върху способността за шофиране и употребата на машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции
Таблицата по-долу описва нежеланите реакции, наблюдавани по време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит, подредени по системо-органни класове и честота. Нежеланите реакции от пост-маркетинговия опит са представени с italic. Честотата е определена съгласно установената конвенция като: Много чести (> 1/10); Чести (> 1/100 до < 1/10); Нечести
(> 1/1000 до < 1/100); Редки (> 1/10000 до < 1/1000); Много редки(< 1/10000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). В групите нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната важност.
Нежелани реакции възможно или вероятно свързани с азитромицин, наблюдавани по време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит

класове Нежелани лекарствени реакции Честота
Инфекции и инфестации Кандидози, орални кандидози, вагинални нечести
инфекции
псевдомембранозен колит неизвестна

Нарушения на кръвта и левкемия, неутропения нечести
лимфната система Тромбоцитопения, хемолитична анемия неизвестна

Нарушения на имунната Ангиоедем,свръхчувствителност нечести
система Анафuлактична реакция (вж. точка 4.4) неизвестна

Нарушения на метаболизма Анорексия чести
и храненето

Психиатрични нарушения Нервност нечести
Възбуда редки
Агресия, безпокойство неизвестна
Нарушения на нервната замаяност, парестезия, дисгезия чести
система хипоестезия, сомнолентност, нечести
инсомния

Нарушения на очите Нарушения на очите чести

Нарушения на ухото и глухота чести
лабиринта нарушен слух, тинитус нечести
вертиго редки

Сърдечни нарушения палпитации нередки
Torsades de pointes, аритмия неизвестна

Съдови нарушения Хипотензия неизвестна

Стомашно-чревни Диария, коремна болка, гадене, метеоризъм много чести
нарушения повръщане, диспепсия чести
гастрит, констипация нечести
панкреатит, обезцветяване на езика неизвестна

Хепато-билиарни Хепатит нечести
нарушения Увреждане на чернодробната функция редки
Чернодробна недостатъчност, заплашващ хепатит неизвестна
чернодробна некроза, холестатична жълтеница

Нарушения на кожата и Синдром на Stevens-Johnson, реакция на нечести
подкожната тъкан фоточувствителност, уртикария
обрив, пруритус чести
Токсична епидермална некролиза, еритема неизвестна
мултиформе

Нарушения на мускулно- Артралгия чести
скелетната система

Нарушения на бубреците Остра бъбречна недостатъчност, интерстициален неизвестна
и пикочните пътища нефрит

Общи нарушения и ефекти Умора чести
на мястото на прилагане Болка в областта на гърдите, оток, нечести
неразположение, астения

Изследвания Намален брой лимфоцити, еозинофили, намалено чести
ниво на бикарбонат в кръвта

Увеличен QT-интервал неизвестна

4.9 Предозиране
Нежеланите ефекти, наблюдавани след прилагане на дози, превишаващи препоръчаните, са подобни на тези, проявени при прием на терапевтични дози. Типичните симптоми на предозиране на макролидните антибиотици включват обратима загуба на слуха, тежко изразено гадене, повръщане и диария. В такива случаи е необходимо да се приемат медицински въглен и симmоматично повлияващи лекарства, както и да бъдат взети мерки за поддържане на жизнените функции при необходимост.

5. Фармакологични свойства
5.1 Фармакодинамични свойства
ATC код: J01FA10

Начин на действие
Азитромицин е азалид, подклас на макролидните антибиотици. Молекулата е получена чрез прибавяне на азотен атом към лактонния пръстен на erythrornycin А. Химическото име на азитромицин е 9-deoxy-9a-aza-9-a-methyl-9-a-homoerythrornycin А. Молекулната маса е 749,0.
Механизмът на действие на азитромицин се базира на подтискане синтезата на протеини в
бактериите, чрез свързване с рибозамната 50S субединица и инхибиране на пептидната
транслокация.

Механизъм на възникване на резистентност
Резистентността към азитромицин може да е вродена или придобита. Основните механизми за
възникване на резистентност при бактериите са три: промяна в мястото на действие; промяна в транспортните механизми на антибиотика, модифициране на антибиотика.
Пълна кръстосана резистентност е установена при Streptococcus pneumoniae, бета-хемолитични
стрептококи от група А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включително метицилин-резистентните щамове на S. aureus (МRSA) към еритромицин, азитромицин, други макролиди и линкозамиди.

Честотата на придобитата резистентност може да варира в зависимост от географското положение и с времето за определени видове. По тази причина е препоръчително наличие на информация, относно резистентността в конкретната страна, особено при инфекции. Необходимо е експертно мнение, в случай че особеностите подлагат под въпрос ефективността от прилагането на азитромицин.

Антибактернален спектър на азитрoмицин
Чувствителни микроорганизми
Аеробни Грам-положителни микроорганизми
Staphylococcus aureus
Метицилин-чувствителни
Streptococcus pneumoniae
Пеницилин-чувствителни
Streptococcus pyogenes

Аеробни Грам-отрицателни микроорганизми
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catharhalis
Pasteurella multocida

Анаеробни микроорганизми
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Porphyriomonas spp.

Други микроорганизми
Chlamydia trachomatis

Видове, при които придобитата резистентност може да nредставлява проблем
Аеробни Грам-положителни микроорганизми
Streptococcus pneumoniae
Пеницилин-средно чувствителни
Пеницилин-резистентни

Микроорганизми с вродена резистентност
Аеробни Грам-положителни микроорганизми
Enterococcus faecalis
Staphylococci МRSA, МRSE*

Анаеробни микроорганизми Групата на Bacteroides fragilis
* Метицилин-резистентните staphylococci се отличават с много широко разпространена придобита резистентност към макролиди. Поставени са в тази група, тъй като рядко проявяват чувствителност към азитромицин.

5.2. Фармакокинетични свойства
Бионаличността на азитремицин след перорално приложение е приблизително 37%, а максимална плазмена концентрация се достига 2-3 часа след приемане на лекарството.
След перорално приложение азитремицин се разпределя широко в организма. Фармакокинетичните проучвания доказват, че концентрацията на азитромицин, измерена в тъканите, е значително по-висока (до 50 пъти) от измерената в плазмата. Това показва, че азитремицин в голяма степен се свързва с тъканите. Свързването със серумните протеини варира в съответствие с плазмената концентрация в интервал от 12% при 0,5 mcg/ml до 52% при 0,05 mcg/ml серум. Средният обем на разпределение при steady state нива (VVss) достига 31,1 l/kg.
Крайният плазмен елиминационен полуживот отразява в голяма степен е живот от тъканите, който е от 2 до 4 дни.
Приблизително 12% от интравенозно приетата доза азитромицин се екскретира непроменена в урината в продължение на следващите три дни. В действителност високи концентрации от непроменен азитромицин са открити в човешката жлъчка. В жлъчката се откриват още десет метаболмта , които са образувани чрез N-и O-деметилиране, хидроксилиране на лезозамини и агликонови пръстени, и чрез разпадане на кладинозви съединения. Сравнението на резултатите, получени от течно хроматаграфски и микробиологичен анализ показва, че метаболитите на азнтромицин не са микробиологично активни. При изпитвания на животни са намерени високи концентрации азитромицин във фагоцитите. Установено е, че по време на активна фагоцитоза се освобождават по-високи концентрации
азитромицин в сравнение с количеството освободено от неактивните фагоцити. Следователно при изпитвания на животни измерените концентрации азитромицин в инфектираната тъкан са високи, в сравнение с неинфектираната.

5.3 Предклинични данни за безопасност
При изпитвания на животни с дозировка 40 пъти по-висока от клиничната терапевтична доза, азитромицин причинява обратима фосфолипидоза, но като правило не се наблюдават токсикологични последствия, свързани с това. Не е установено азитромицин да причинява токсични реакции при пациенти, приемащи препоръчителните дози.

Карциногенен потенциал:
Дългосрочни изпитвания при животни за оценка на карциногенния потенциал не са
провеждани, тъй като лекарството е предназначено само за краткосрочно лечение и няма
индикации за карциногенна активност.

Мутагенен потенциал:
Азитромицин не показва потенциал за генни и хромозамни мутации при in vitro и in vivo
изследвания.

Възпроизводителна токсичност:
Ембриотоксичността е изследвана върху животни. При мишки и плъхове не се наблюдава тератагенен ефект. При nлъхове, получаващи азитромицин в дози от 100 и 200 mg/kg телесно тегло дневно, води до леко изоставане на осификацията на плода и до нарастване на телесното тегло на майката. При перинатални и постнатални изследвания на плъхове се наблюдава леко забавяне на развитието, вследствие на лечение с азитромицин в дози 50 mg/kg дневно.

6. Фармацевтични данни
6.1 Списък на помощните вещества
Sucrose
Trisodiun phosphate, anhydrous
Hydroxypropyl cellulose
Xanthan gum
Flavour Cherry
Flavour Banana
Flavour Vanilla
Silica colloidal, anhydrous

6.2. Физико-химични несъвместимости
Не са известни.

6.3. Срок на годност
Прах за перорална суспензия: 24 месеца.
Приготвена суспензия: 5 дни (15 ml); 10 дни (30 ml; 37,5 ml)

6.4. Специални условия за съхранение
Прах за перорална суспензия: при температура под 25°С!
Приготвена суспензия за nерорално приложение: при температура под 25°С!

6.5. Данни за опаковката
Сумамед® форте сироп от 200 mg/5ml, 15 ml е опакован в HDPE шише от 50 ml Полипропиленова капачка, защитена от достъпа на деца
Сумамед® форте сироп от 200 mg/5ml, 30 ml and 37.5 ml е опакован в HDPE шише от 100 ml Полипропиленова капачка, защитена от достъпа на деца
Двустранна PS лъжица
Спринцовка за орално дозиране, 5 ml

6.6. Препоръки при употреба
За Сумамед форте сироп 15 ml е необходимо да се добавят 8 ml вода в шишето, което съдържа 600 mg azithromycin под формата на прах за приготвянето на 20 ml nерорална суспензия.
За Сумамед форте сироп 30 ml е необходимо да се добавят 14,5 ml вода в шишето Сумамед форте сироп, което съдържа 1200 mg azithromycin под формата на прах за nриготвянето на 35 ml перорална суспензия.
За Сумамед форте сироп 37,5 ml е необходимо да се добавят 16,5 ml вода в шишето Сумамед форте сироп, което съдържа 1500 mg azithromycin под формата на прах за приготвянето на 42,5 ml перорална суспензия.
Към всяка бутилка са прибавени по 5 ml от суспензията, за да се осигури правилното
дозиране на продукта.
Да се приема само след nриготвяне на пероралната суспензия! Разклатете преди употреба!
Даването на две глътки чай на детето непосредствено след приемане на дозата ще отмие надолу останалата суспензия.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
PLIVA HRVATSКA d.o.o.
Ulica grada
Vukovara 49

8. Регистрационен номер в регистъра по член 28 от ЗЛАХМ

9. Дата на първото разрешаване за употреба на лекарствения продукт
21.06.1994

10. Дата на (частична) актуализация на текста
Април, 2006
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сумамед форте сироп 200 mg/5 ml гранули за перорална суспензия - 15 ml
Sumamed forte syrup 200 mg/5 ml granules for oral suspension - 15 ml
Азитромицин (Azithromycin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Сумамед форте сироп и за какво се използва
2.Преди да приемете Сумамед форте сироп
3. Как да приемате Сумамед форте сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сумамед форте сироп
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СУМАМЕД ФОРТЕ СИРОП И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Сумамед форте сироп съдържа азитромицин, който принадлежи към групата на антибактериалните лекарствени продукти за системно приложение, макролиден антибиотик.
Сумамед форте сироп се прилага за лечение на инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми в следните случаи:
• Инфекции на горните дихателни пътища: бактериален фарингит/тонзилит, синуит и възпаление на средното ухо;

• Инфекции на долните дихателни пътища: бактериален бронхит, интерстициална и алвеоларна пневмония.

• Инфекции на кожата и меките тъкани: еритема хроника мигранс (1 стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СУМАМЕД ФОРТЕ СИРОП
Не приемайте Сумамед форте сироп:
• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към азитромицин, макролиди или към някоя от останалите съставки на Сумамед форте сироп.

Обърнете сnециално внимание при употребата на Сумамед форте сироп
Трябва да се подхожда внимателно при приложение на азитромицин при пациенти с нарушена чернодробна функция.
Азитромицин се прилага с особено внимание при новородени, поради липсата на достатъчно клинични данни.

Употреба на други лекарства
Антиацидните лекарствени продукти променят скоростта на абсорбция на Сумамед форте сироп. Препоръчва се спазване на интервал наи-малко 2 часа между приложението на Сумамед форте сироп и антиацидно лекарство.

При пациенти, които получават ерготаминови алкалоиди, появата на ерготизъм може да се ускори при едновременно приложение с някои макролидни антибиотици, но няма данни за вероятни взаимодействия между ерготаминови производни и Сумамед форте сироп. Известно е, че макролидните антибиотици взаимодействат с дигоксин, циклоспорин, астемизол, триазолам, мидазолам или алфентанил. Въпреки, че няма данни за взаимодействие между Сумамед форте сироп и тези лекарствени продукти, препоръчително е едновременната им употреба да става при стриктно мониториране. При едновременното прилагане на Вашето лекарство и варфарин или орални кумаринови антикоагуланти може да се наблюдава повишена склонност към кървене.
Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства включително и такива, отпускани без рецепта.

Употреба на Сумамед форте сироп с храни и напитки
Сумамед форте сироп трябва да се приема най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене.

Важна информацuя относно някои от съставките на Сумамед форте сироп
Когато е приготвен съгласно указанията, всеки 5 ml Сумамед форте сироп съдържат 3,78 g захароза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет (diabetes mellitus).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СУМАМЕД ФОРТЕ СИРОП
Винаги приемайте Сумамед форте сироп точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:
• Инфекции на горните и долните дихателни пътища, на кожата и меките тъкани: обща доза 30 mg/kg (с изключение на еритема мигранс): 10 mg/kg еднократно дневно в продължение на 3 дни.

Дозировките при деца са в зависимост от теглото:

телесно тегло Сумамед прах за приготвяне Сумамед прах за приготвяне
на перорална суспензия 100мг/5мл на перорална суспензия 200мг/5мл

5 кг 2,5 мл (50 мг) -
6 кг 3 мл (60 мг) -
7 кг 3,5 мл (70 мг) -
8 кг 4 мл (80 мг) -
9 кг 4,5 мл (90 мг) -
10-14 кг 5 мл (100 мг) 2,5 мл (100 мг)
15-24 кг - 5 мл (1 голяма лъжица - 200 мг)
25-34 кг - 7,5 мл (1 голяма и 1 малка лъжица)
35-44 кг - 10 мл (2 големи лъжици - 400 мг)
> 45 кг - Трябва да се приложи дозировка за
възрсатни

За еритема мигранс общата дозировка е 60 mg/kg: 20 mg/kg през първия ден, последвани от 10 mg/kg от 2 до 5 ден, приложени като еднократен дневен прием.

Приготвяне на пероралната суспензuя
Ако пероралната суспензия не се приготви предварително в аптеката, може да се използва
мерителната спринцовка за измерване на количеството вода, необходима за приготвянето й.
1. Бутилката съдържа прах, от които чрез прибавяне на вода се приготвя перорална суспензия

2. Едновременно избутайте надолу и завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка капачката на бутилката.

3. За да приготвите Сумамед форте сироп, прибавете 8 ml вода към бутилката. Със спринцовката измерете 2 пъти по 4 ml вода от чиста чаша и прибавете към бутилката.

4. Разклатете добре бутилката до получаване на еднородна суспензия.

5. Така приготвената перорална суспензия може да се използва в рамките на 5 дни.

Инструкции за работа с мерителната лъжица и спринцовката
Моля прочетете внимателно следните инструкции за работа преди да приложите лекарството на
детето.
Оригиналната опаковка съдържа мерителна спринцовка и двустранна лъжица. Вашият лекар
или фармацевт ще Ви посъветват дали да използвате спринцовката или лъжицата.
Двустранна лъжица:

Голяма лъжица: 5 ml.
Малка лъжица: 2,5 ml.
Пълнене на спринцовката

6. Разклатете добре суспензията преди употреба

7. Едновременно избутайте надолу и завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка капачката на бутилката.

8. Потопете спринцовката в бутилката. Като издърпвате буталото нагоре, напълнете с желаното количество течност.

9. Ако забележите мехурче в спринцовката, върнете лекарството обратно в бутилката и повторете процедурата.

Приложение на лекарството на детето
10. Поставете детето в позиция подходяща за хранене.

11. Поставете края на спринцовката в устата на детето и бавно изпразнете съдържанието й.

12. Детето трябва внимателно да преглътне лекарството.

13. След като детето го преглътне, предложете чай или сок, за да се отмие остатъка от лекарство в устата.

Почистване и съхраняване
14. Използваната спринцовка се измива на течаща вода, подсушва се и се съхранява на сухо и проветриво място заедно с буталото.

15. След като лекарството свърши, изхвърлете бутилката заедно със спринцовката.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сумамед форте сироп
При предозиране с макролидни антибиотици може да се наблюдава загуба на слуха, тежко изразено гадене, повръщане и диария. В такъв случай трябва да предизвикате повръщане и веднага да потърсите лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Сума.мед форте сироп
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Пропуснатата доза трябва да приемете колкото е възможно по-скоро, а следващите - на интервали от 24 часа.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Сумамед форте сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Сумамед форте сироп рядко причинява преходни и леки нежелани лекарствени реакции. Може да се наблюдават храносмилателни нарушения (гадене, диария, болка в стомаха, повръщане и образуване на газове) и обрив. Може да се наблюдава обратимо повишение на чернодробните ензими. При промяна, те се връщат към нормалните стойности две или три седмици след преустановяване на лечението. Възможни са реакции на свръхчувствителност като обриви, уртикария или фоточувствителност. В редки случаи се съобщава за сериозни алергични (рядко фатални) реакции. Някои от тях имат като резултат повторна поява на симптомите, което води до удължаване на периода за наблюдение и лечение. Много рядко има съобщения за обратими реакции от страна на централната нервна система, като умора, главоболие, замайване, обонятелни и вкусови нарушения, мравучкане, повишена нервност и безсъние. Понякога може да се наблюдава болка в ставите. Рядко се съобщава за нарушен сърдечен ритъм (палпитации и аритмии, включително тахикардия).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СУМАМЕД ФОРТЕ СИРОП
Гранулите за перорална суспензия и готовата за употреба пер орал на суспензия се съхраняват под 25 C!
Съхранявайте на място, недостъпно за деца!
Не използвайте Сумамед форте сироп след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Готовата за употреба перорална суспензия трябва да се използва в рамките на 5 дни.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържса Сумамед форте сироп

Активното вещество е азитромицин (като дихидрат).
Тази бутилка Сумамед форте сироп съдържа 600 mg азитромицин (като дихидрат) и е предназначена за приготвяне на 15 ml сироп.
След приготвяне съгласно указанията 5 ml Сумамед форте сироп съдържат 200 mg азитромицин (като дихидрат).

Другите съставки са: захароза, безводен тринатриев фосфат, хидроксипропил целулоза, ксантанова гума, аромат череша, аромат банан, аромат ванилия, колоидален безводен силициев диоксид.
Как uзглежда Сумамед форте сироп и какво съдържа опаковката
Сумамед форте сироп се предлага под формата на гранули за перорална суспензия в бяла пластмасова бутилка. Оригиналната опаковка съдържа също двустранна пластмасова медицинска лъжица и спринцовка за орално дозиране.
Прнтежател на разрешението за употреба и производител
Pliva Ljubljana d.o.o.
Pot k sejmis6u 35
123 1 Ljubljana - Сruсе
Словения

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Екофарм ЕООД

бул. Черни връх 14, бл.3
София 1421
Тел.: 02963 1596
Факс: 02963 156 1

Дата на последно одобрение на листовката
Юли, 2010


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Псориазис – засяга не само кожата

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter
Инвестор-Пулс ООД © 2001+ Всички права запазени
Реклама | Пишете ни | Контакти | За сайта | Карта | Условия за ползване
Investor-Puls ltd. © 2001+ All rights reserved. Contact Us | Advertising