ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Редки болести

Рубрика по МКБ Код по МКБ-10 Заболяване
/ Амилоидоза Е85.1 Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия
/ Болест на Крон (регионален ентерит) К50.0 Болест на Крон на тънкото черво
/ Болест на Крон (регионален ентерит) К50.1 Болест на Крон на дебелото черво
/ Булозна епидермолиза Q81.0 Епидермолизис булоза симплекс
/ Булозна епидермолиза Q81.1 Епидермолизис булоза леталис
/ Булозна епидермолиза Q81.2 Епидермолизис булоза дистрофика
/ Вроден дефицит на фактор IX D67 Вроден дефицит на фактор IX
/ Вроден дефицит на фактор VIII D66 Вроден дефицит на фактор VIII
/ Вродени аномалии на аортната и митралната клапа Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа
/ Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус
/ Вродени аномалии на големите артерии Q25.1 Коарктация на аортата
/ Вродени аномалии на големите артерии Q25.5 Атрезия на белодробната артерия
/ Вродени аномалии на големите вени Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени
/ Вродени аномалии на големите вени Q26.3 Частично аномално вливане на белодробните вени
/ Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце
/ Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.0 Междукамерен септален дефект
/ Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.2 Предсърдно камерен септален дефект
/ Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.4 Аортопулмонален септален дефект
/ Вродени аномалии на сърдечната преграда Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда
/ Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.0 Общ артериален трункус
/ Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера
/ Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите
/ Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.4 Удвоен камерен входен отвор
/ Възлест полиартерит и наследствени състояния М30.0 Възлест полиартерит
/ Дерматополимиозит М33.0 Ювенилен дерматомиозит
/ Дерматополимиозит М33.1 Други дерматомиозити
/ Дерматополимиозит М33.2 Полимиозит
/ Дисеминиран лупус еритематодес М32.1 Дисеминиран лупус еритематодес с увреждане на други органи или системи
/ Дисеминиран лупус еритематодес М32.8 Други форми на лупус еритематодес
/ Други анемии D64.4 Конгенитална дизеритропоетична анемия
/ Други апластични анемии D61.0 Конституционна апластична анемия
/ Други апластични анемии Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA84 Анемия на Фанкони
/ Други апластични анемии Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA124 Синдром на Blackfan-Diamond
/ Други болести на гръбначния мозък G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия
/ Други вродени аномалии на нервната система Q07.0 Синдром на Арналд-Киари
/ Други имунодефицити D84.0 Дефект на функционалния антиген-1 (LFA-1) на лимфоцитите
/ Други имунодефицити D84.1 Дефекти в системата на комплемента
/ Други имунодефицити D84.8 Други уточнени имунодефицити
/ Други имунодефицити D84.9 Имунодефицит, неуточнен
/ Други некротизиращи васкулопатии М31.3 Грануломатоза на Wegener
/ Други разстройства на надбъбречните жлези Е27.1 Първична недостатъчност
/ Други разстройства на обмяната на аминокиселините Е72.2 Разстройства в метаболитния цикъл на уреята
/ Други разстройства на обмяната на въглехидратите Е74.0 Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе
/ Други разстройства на хипофизата E23.2 Безвкусен диабет
/ Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - Синдром на Prader-Willi
/ Други форми на белодробно сърце I27.0 Първична белодробна хипертония
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.1 Нефамилна хипогамаглобулинемия
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.2 Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.3 Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G (IgG)
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.4 Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM)
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.5 Имунодефицит с повишен имуноглобулин M (IgM)
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.6 Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.7 Преходна хипоимуноглобулинемия при деца
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.8 Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен
/ Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.9 Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.0 Синдром на Wiskott-Aldrich
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.1 Синдром на Di George
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.2 Имунодефицит с къси крайници
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.3 Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.4 Синдром на хиперимуноглобулин Е(IgE)
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.8 Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти
/ Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.9 Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен
/ Кистозна фиброза Е84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви
/ Кистозна фиброза Е84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви
/ Кистозна фиброза Е84.8 Кистозна фиброза с други прояви
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.0 Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.1 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.2 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.3 Дефицит на аденозиндезаминаза (ADA)
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.4 Синдром на Nezelof
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.5 Дефицит на пурин-нуклеозид-фосферилаза (PNP)
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.6 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.7 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.8 Други комбинирани имунодефицити
/ Комбинирани имунодефицитни състояния D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен
/ Нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на Von Villebrand
/ Нарушения на кръвосъсирването D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
/ Обикновен променлив имунодефицит D83.0 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките
/ Обикновен променлив имунодефицит D83.1 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки
/ Обикновен променлив имунодефицит D83.2 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки
/ Обикновен променлив имунодефицит D83.8 Други обикновени променливи имунодефицитни състояния
/ Обикновен променлив имунодефицит D83.9 Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен
/ Придобита хемолитична анемия D59.5 Пароксизмална нощна хемоглобинурия
/ Пурпура и други хеморагични състояния D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
/ Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия
/ Първични мускулни увреждания G71.1 Миотонични увреждания
/ Разстройства на минералната обмяна Е83.0 Разстройства на обмяната на медта - Болест на Уилсон-Коновалов
/ Разстройства на минералната обмяна Е83.3 Разстройства на обмяната на фосфора
/ Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини Е70.0 Класическа фенилкетонурия
/ Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните Е76.1 Муковисцидоза, тип II
/ Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните Е76.2 Други мукополизахариди
/ Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Е75.2
/ Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA355 Болест на Гоше
/ Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA324 Болест на Фабри
/ Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA646 Болест на Ниеман-Пик тип С
/ Серопозитивен ревматоиден артрит М05.0 Синдром на Felty
/ Синдром на Кушинг E24.0 Синдром на Кушинг с хипофизарен произход
/ Синдром на Търнър Q96.0 Кариотип 45, Х
/ Синдром на Търнър Q96.1 Кариотип 46,Х iso (Xq)
/ Синдром на Търнър Q96.2 Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома,различна от iso (Xq)
/ Синдром на Търнър Q96.3 Мозаицизъм 45,Х/ 46,ХХ или ХУ
/ Синдром на Търнър Q96.4 Мозаицизъм 45, Х/ друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома
/ Синдром на Търнър Q96.8 Други варианти на Синдрома на Търнър
/ Системна склероза М34.0 Прогресивна системна склероза
/ Системна склероза М34.1 Синдром CREST
/ Таласемия D56.1 Бета-таласемия
/ Таласемия Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA231214 Таласемия майор
/ Таласемия Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA231222 Таласемия интермедия
/ Хиперфунцкия на хипофизата E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
/ Хиперфунцкия на хипофизата E22.1 Хиперпролактенемия
/ Хиперфунцкия на хипофизата E22.8 Други хиперфункции на хипофизата
/ Хипопаратиреоидизъм E20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм
/ Хипофункция и други разстройства E23.0 Хипопитуитаризъм
/ Юношески (юнивилен) артрит М08.0 Юношески ревматоиден артрит
/ Юношески (юнивилен) артрит М08.1 Юношески анкилозиращ спондилит
/ Юношески (юнивилен) артрит М08.2 Юношески артрит със системно начало
/ Юношески (юнивилен) артрит М08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)
/ Юношески (юнивилен) артрит М08.4 Юношески пауциартикуларен артрит
Тема на седмицата:
Стомашно-чревни проблеми по време на почивка

реклама
Още от Естетични процедури

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter