Проводни нарушения на сърдечната дейност

Проводни нарушения на сърдечната дейност

Информацията в статията е насочена към потребители с медицински познания

Публикуван на: 04.08.2009 г.

Последна корекция: 04.08.2009 г.

Прочетен: 60539


Какво е синуатриален блок?

Спирането или забавянето на провеждането на възбудните импулси из сърцето се нарича блок. Всеки блок може да бъде временен, интерминентен (да се появява и изчезва на пристъпи) или постоянен. В зависимост от мястото на блокиране на възбудния импулс съществуват различни видове блокове:

Синуатриален блок (SA-блок) – тук забавянето или прекъсването на провеждането на импулсите се осъществява на нивото на синусовия възел. Това е сравнително рядко ритъмно-проводно нарушение. Причините за възникването му могат да бъдат повишена активност на парасимпатиковата нервна система, различни възпалителни и дегенеративни изменения и други. Съществуват три степени на увреждане провеждането на импулсите през синусовия възел:

Какво е атриовентрикуларен (АV)блок І-ва степен?

Атрио-вентрикуларни блокове (АV-блокове) са свързани с нарушавазне провеждането на импулсите от предсърдията към камерите. Този тип нарушения са чести в практиката.

АV блок І степен – при него всички предсърдни импулси достигат до камерите, но има известно забавяне. Това забавяне на ЕКГ се проявява с удължен PQ-интервал. Най-често това нарушение е резултат на нарушено снабдяване на миокарда с кислород (исхемия), влияние на различни медикаментозни препарати (дигиталис, кордарон, бета-блокери) или в хода на повишена концентрация на калиеви йони в организма.

Какво е атриовентрикуларен (АV)блок ІІ-ра степен?

При АV блок ІІ степен част от предсърдните импулси не достигат камерите и това се проявява с липсата на QRS-комплекс след Р-вълната. АV блокът ІІ степен има два варианта – тип тип Мьобиц 1 и тип Мьобиц 2. В първия случай се наблюдава прогресивно удължаване на PR-интервалът, необходим за провеждането на предсърдния импулс до камерите, в няколко последователни съкращения, след което една Р-вълна не се следва от камерен комплекс, т.е. не настъпва камерно съкращение. При Мьобиц 2 не се наблюдава описаното прогресивно удължаване на PR-интервалът, а само от време на време една Р-вълна остава без камерен комплекс.

Това деление на АV блок ІІ степен не е случайно, то се обуславя от мястото на дефект в провеждането на възбудния импулс. При Мьобиц 1 това нарушение е в областта на АV възела, докато във втория случай то най-често се получава на мястото на деление на снопа на Хис на две. Поради тази причина Мьобиц 2 е значително по-опасно проводно нарушение и неговото откриване често представлява индикация за поставянето на пейсмейкър. Особен подвид АV блок ІІ степен е т.нар. тип 2:1. При него една Р-вълна се провежда и се последва от  QRS-комплекс, следваща Р-вълна не се провежда и така се получава, че от всеки две последователни Р-вълни едната задължително не се следва от камерен комплекс.

Това често отпадане на камерни комплекси влошава състоянието и може да доведе до т.нар. МАС-синдром (синдром на Морган-Адам-Щок, загуба на съзнанието със или без гърчова симптоматика, изпускане на тазови резервоари, липса на пулс, разширяване на зениците и силно спадане на кръвното налягане).

Какво е атриовентрикуларен (АV)блок ІІІ-та степен?

При АV блок ІІІ степен се наблюдава напълно прекъсната проводимост между предсърдията и камерите. Предсърдията обикновено се възбуждат ритмично от синусовия възел, но никое от тези активирания не достига до камерите. Камерният ритъм в този случай се води от друго възбудно огнище. Т.е. в този случай и камерите, и предсърдията се съкращават ритмично, но между тези два ритъма няма нищо общо. Обикновено този вид нарушения е резултат на исхемична болест на сърцето, миокардити, вродени аномалии на проводната система на сърцето. Клинично АV блокът ІІІ степен може да бъде напълно асимптомен до разгърната картина на МАС-синдром.

Какво представляват вътрекамерните блокове?

Изключително често в кардиологичната практика се наблюдават т.нар. вътрекамерни блокове. При тях се наблюдава забавяне или прекъсване на провеждането на импулсите някъде в проводната система на камерите, т.е. в областта на двете бедра. Ако е нарушено провеждането по проводните влакна, отделящи се в състава на дясното бедро, се касае за десен бедрен блок, ако се засяга лявото бедро – съответно се говори за ляв беден блок. Като цяло бедреният блок представлява нарушено електрическо активиране на една от камерите поради патологични промени в дясното или лявото бедро на вътрекамерната проводна система. Съответната камера се активира със закъснение по ненормален път от импулс, проведен през бедрото на другата камера.


Copyright © www.puls.bg
All Rights Reserved.